Sunday, July 29, 2007

Sanskrit Version of Tapasvini Kavya / HAREKRISHNA MEHER

Extracts from Canto-IV of My Complete Sanskrit Translation

of Oriya Mahakavya ‘ TAPASVINI ’

Authored by Swabhava-Kavi Gangadhara Meher

*

ForIntroduction’ please see English & Hindi ‘Tapasvini’ Canto-IV

with Original Oriya placed separately on this site.

Ref : http://hkmeher.blogspot.com/2007/07/tapasvini-canto-iv.html

http://hkmeher.blogspot.com/2007/07/hindi-version-of-tapasvini-kavya.html

http://hkmeher.blogspot.com/2007/08/oriya-kavya-tapasvini-of-swabhava-kavi.html

*

तपस्विनी-काव्यस्य चतुर्थ-सर्गात् कियदंशः

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

मङ्गलं समागता सौम्याङ्गना

उषा व्याकोषारविन्द-लोचना

वैदेही-दर्शनाभिलाषं वहन्ती स्व-हृदये ।

पल्लव-कर-द्वये

नीहार-मौक्तिक-प्रकरोपहारं दधाना

सती-निलय-बहिरङ्गणे विद्यमाना

अभाषत कोकिल-कण्ठ-स्वना सूनरी,

"दर्शनं देहि सति ! प्रभाता विभावरी ॥" [१]
*

अरुण-काषायाम्बरम्,

स्मितं सुमनसां विकस्वरम्,

प्रशान्त-रूपं च स्वान्ते जनयन्ति प्रत्ययम् :

काऽपि योगेश्वरी तत्रागत्य स्वयम्

सुमधुर-वचनैः सान्त्वनां प्रदाय

समाकारयति दुःख-राशि-प्रशमनाय ।

नवीन-जीवन-दानार्थं सा ध्रुवम्

विद्यते त्रिदिव-भुवनादवतीर्णा भुवम् ॥ [२]

*

सङ्गीतं गायति स्म समीरणः,

भृङ्गो वीणा-वादन-प्रवणः ।

सुरभिरवर्त्तत नर्त्तन-तन्मया

उषाया अनुज्ञया ।

वैतालिको भूत्वा कुम्भाट-विहङ्गः

प्रारभत स्तुति-पठनम् ।

समागतो मागध-मुख्य-वेशः कलिङ्गः,

प्रोवाच सुललित-मधुर-स्वनम्,

"उत्तिष्ठ, सती-राज्याधीश्वरि !

प्रभाता विभावरी ॥" [३]

*

मुनि-वृन्द-वदनै:

समुच्चारितै-र्वेदस्वनैः

श्याम-वनं परिव्याप्तिमियाय ।

भिन्दानो विहायसमूर्द्ध्वं प्रासरत्

समुदात्त ॐकारः ।

वैकुण्ठाय तृप्तिं प्रदाय

किमनन्त-श्रुति-पथं प्राविशत्

वाणी-देव्या वीणा-झङ्कारः ?

वेला-क्रमेण काननमुज्ज्वलतामितम् ।

मन्त्र-बलैरिव बलं समुपचितम् ॥ [४]

*

समयेऽस्मिन् वर्णिनी

अनुकम्पा तपस्विनी

समुपेत्य जानकीं सतीम्

गम्भीरमभाषत भारतीम्,

"उत्तिष्ठ अयि वैदेहि !

समागतास्त्येषा

सुकोमलाङ्गी उषा,

दत्त्वा दर्शनं सन्तोषं तस्या विधेहि ।

तमसा खलु वर्त्तते

प्रतीक्षमाणा पथं ते

सकृत् सुखमवाप्तुं स्वके

समुपवेश्य त्वामङ्के ॥" [५]

*

सरोजिनी-हृद्-गते

तुषार-पृषते

प्रतिबिम्बमिवाम्बर-मणेस्तपनस्य,

मूर्त्तिं वीर-रघुनन्दनस्य

चित्रितां विधाय स्वके

शोक-मुह्यमान-मानस-फलके,

शय्यासनात् समुत्थितवती

मैथिल-सुता सती ।

अनुकम्पाया प्रणम्य चरण-द्वयम्

उषाया: पद-द्वन्द्वमवन्दत सप्रश्रयम् ॥ [६]

*

प्रशंस्य तामशंसत् सती,

"भद्रे ! संसारे विभाति भवती

ध्वान्त-विध्वंसन-दिनकरोदयाशंसिनी ।

आहरति ज्योतिर्निवहं

भवत्याः सुकोमलम्

श्रीपद-युगलम् ।

प्रपद्ये शरणमहं

तत्र दृढ़ाशाबन्धिनी ।

अयि शुभ्र-सुरभि-रसिके सुन्दरि !

भवतु मङ्गल-विधायिनी रघुवंशिकोपरि ॥" [७]

*

यामिन्यन्ते समुत्क-चेतसा

आश्रमस्य धात्री

सुनिर्मल-गात्री

पवित्र-प्रवाहा तमसा

प्राङ्गणे प्रसून-प्रकरम्

समवकीर्य सादरम्,

परिषिच्य सुरभितं जलम्,

विरच्य तारकां प्रभातीं प्रदीपकं मङ्गलम्,

अभीक्ष्णं मीनेक्षणाभ्यां निरीक्षमाणा

आसीत् सीतायाः

सत्या भूसुतायाः

शुभागमनं प्रतीक्षमाणा ॥ [८]

*

तापस-कन्यानां समादर-वन्यया

प्लावनाद् विश्वधन्या साध्वी-मणी जनक-तनया

सार्धमनुकम्पया स्नानाय

बहिरागत्य कुटिरादह्नाय

प्रयातवती तमसा-रयम् ।

तामुत्सङ्गे स्वकीये निधाय

तरङ्ग-शयौ प्रसार्य

तमसा समालिङ्गत् सप्रणयम् ॥ [९]

*

गिरया सुधा-मधुरया

सपरितोषमब्रवीत् सतीं स्वच्छ-रया,

"अयि वत्से !

आशा मे नासीन् मानसे,

प्रोज्झित-भोग-पिपासा मही-सुता

राज-रमा-हृदय-हार-भूता

समादर-समेतमङ्के

विहरिष्यति मामके ।

भाग्यवतीं मां वदिष्यन्ति जनाः

तव कारणादेव संसारे सप्रशंसा-रचनाः ॥ [१०]

*

भ्रामं भामं वने वने

गण्ड-कुहकेषु न भ्रमन्त्यहं

विलङ्घ्य विविध-बाधा-निवहं

सुविमले मम जीवने ।

ध्वान्तं न दुःखं गणयन्ती

प्रकाशं न सुखं भावयन्ती

दूर-मार्गमग्रे सरामि नम्रानना निरलसम् ।

विदधामि सार्थकतां जन्मनः

सन्तोषयन्ती नीर-दानैरात्मनः

सकल-कूल-सन्निवासिनां मानसम् ॥ [११]

*

मन्दाकिनी गोदावरी चैते

तत्समस्त-गुणै-र्मत्सम्मिते वर्त्तेते ;

तथापि ताभ्यां समेधितं गौरवं

नितरां समवाप्य तावकम्

पावन-पद-चिह्नमव्यय-वैभवं

शुभाङ्ग-सौरभं च देव-पद-प्रदायकम् ।

वाञ्छितमासीत् तद् द्वयं मम कृते,

लाञ्छितासं चेतसि तस्मादृते ॥ [१२]

*

कृतवत्यासं शुभ-कर्म-निचयम्,

धर्मस्त्वामतः समानयद् यथासमयम्

मम मर्माभिप्रायं विज्ञाय ।

लब्धमस्ति मया दुर्लभं धनम्,

करिष्यामि परितृप्ति-साधनम्

मदुत्सङ्गे निधाय

सम्बोधनमहम्

विधाय प्रत्यहम् ।

भविष्यति शरीर-सौरभं तावकम्

मज्जीवन-कालुष्य-विनाशकम् ॥ [१३]

*

मदुत्सङ्ग-केलि-लोलाः सारसाः

श्रेणि-संहता हंसाः

चक्रवाक-दम्पतयः

युगल-भाव-युक्ताश्‍च वक-पङ्क्तयः

त्वत्पुण्य-तनु-प्रक्षालन-पूतं तोयं मे पिवन्तः

स्थास्यन्ति सर्वे मदन्तिके जीवन्तः ।

कलरव-कैतवेन गायन्तस्तव कीर्त्ति-चयम्

विधास्यन्ति मे श्रुति-सन्तोषं सातिशयम् ॥ [१४]

*

पवित्रीभवितुं पतिव्रता-तनु-स्पर्शात्

बीरुद्-वसति-विरागाः

कुसुम-वर्गाश्‍चलित-दूर-मार्गाः

निमज्जिताः सन्तः

प्लवमाना धावन्तः

भृशमागत्य त्वदन्तिके भ्रमिष्यन्ति समन्तात् ।

अवगाहन-वेलायां मम पयसि

तान् पद्भ्यां कृपामयि ! नापाकरिष्यसि ॥ [१५]

*

तीरे मदीये विन्यस्य पद-द्वयम्

विहरिष्यसि वत्से ! सुखमयम्,

तद्व्याजेन देव-द्युतिं वितीर्य भास्वराम् ।

समवाप्य तां विपिन-पादपाः

प्रोत्फुल्लावयवा विधृत-देव-दर्पाः

शान्तिं विधास्यन्ति नितराम् ।

रुची रुचिरा पाटला श्यामला

वर्त्स्यति पल्लवेषु सुचिरं सुविमला ॥" [१६]

*

जानक्या व्यक्तमकारि,

"अनाविलमिदं वारि

नारिकेल-नीर-सम्मितम्

माधुर्य-प्रपूरितम् ।

न खलु तन्नीरम्,

भाति जनन्याः प्रत्यक्षमेव क्षीरम् ।
पर्वत-वक्षोज-विनिःसृतमेतत्

प्रवहति पीयूष-निष्यन्दवत्

कृते मृत-कल्पायाः

अस्याः कन्यकायाः सीतायाः ।

देशेऽस्मिन्नहो ! त्वमेव माता मे सदाशया

तमसा-मूर्त्ति-र्मद्‍वेदना-विदीर्ण-हृदया ॥ [१७]

*

छेद-भिन्नः पृष्ठ-देशस्ते,

अपर-पार्श्वस्तु दृश्यते ।

तथापि सुतायाः सन्तोष-विधानाय त्वं

समुन्मील्य स्नेह-नयन-द्वन्द्वं

विन्यस्य वचः प्रीति-माधुर्यमयम्

रचयसि चाटुं सप्रणयम् ।

धन्य-धन्यं मातः ! हृदयं ते

मम दुःखातप-निमित्तं सैकतं वर्त्तते ॥ [१८]

*

श्रीराम-साम्राज्ये राजति या

जन-नेत्र-दूषिता

सुचिर-निर्वासिता

सीता सम्प्रतिविद्यते,

सैव त्वदीये मते

स्वीय-पातिव्रत्य-धर्म-शक्त्या

स्थावर-जङ्गमान् सर्वाञ्जगति

पवित्रयितुं प्रभविष्यति ।

अवगम्यते सम्यग् जनन्या

निज-कन्याया वेदना ।

विभाति दग्ध-वदना कन्या

जननी-नयनयोश्चन्द्रानना ॥ [१९]

*

निश्‍चितं तव तीरम्

संवृत्तं मे शरण्यं सुचिरम् ।

विद्यते ममाशा शान्तिमये

त्वदीये पदारविन्द-द्वये ।

चराचरं सकलं

शून्यमेव यस्याः कृते,

भूमण्डले मात्रङ्क-मात्रं केवलं

समादर-निधानं तस्या वर्त्तते ।

जनयित्री यस्या रत्न-गर्भा मेदिनी,

मार्गयिष्यति स्थानमन्यत् कथं वा नन्दिनी ?" [२०]

* *

(Extracted from published works)

* * *

Saturday, July 21, 2007

Hindi Version of Tapasvini Kavya: Canto-4/ Dr. HAREKRISHNA MEHER

Excerpts from Canto-IV of My Complete Hindi Version
of Oriya Mahakavya “ TAPASVINI ”
Authored by Swabhava-Kavi Gangadhara Meher.
*
स्वभावकवि गंगाधर मेहेर
आविर्भाव : ९ अगस्त १८६२, श्रावण पूर्णिमा, रक्षा बन्धन.
तिरोभाव : ४ अप्रैल १९२४, चैत्र अमावस्या.
*
[भारतीय साहित्य के महान् प्रतिभाशाली निर्माताओंमें से अन्यतम विशिष्ट शिल्पी हैं गंगाधर मेहेर, जो ओड़िआ साहित्य में 'प्रकृति- कवि' के रूप में सुप्रसिद्ध हैं । उनकी साहित्यिक कृतियों में 'तपस्विनी', 'प्रणय-वल्लरी', 'कीचक-वध', 'उत्कल-लक्ष्मी', 'अयोध्या-दृश्य' और 'अर्घ्यथाली' इत्यादि प्रमुख काव्य हैं ।
'तपस्विनी' महाकाव्य गंगाधर की रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । करुण-रस-प्रधान इस काव्य में समुदाय एकादश सर्ग हैं । इस काव्य का मुख्य विषय है रामायण-वर्णित सीतादेवी की निर्वासनोत्तर घटनावली । स्वामी श्रीरामचन्द्र द्वारा परित्यक्ता सीता को तपस्विनी के रूप में चित्रित करके कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का सुपरिचय प्रदान किया है । मुख्य रूप से सीता-चरित के आधार पर रचित इस काव्य को एक "सीतायन" कहा जा सकता है

समग्र विश्व को मधुमय और अमृतमय दरशानेवाले कवि वास्तव में सारस्वत गगन के एक अनन्य दीप्तिमान् ज्योतिष्क हैं । फिर मानवीय सूक्ष्म भावों के सच्चे विश्लेषक तथा प्रकृति के एक निपुण सफल चित्रकार के रूप में चिर-स्मरणीय हैं । 'तपस्विनी' की लोकप्रियता का वर्धन करने मैंने हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत - तीनों भाषाओं में इसके संपूर्ण पद्यानुवाद किये हैं । हिन्दी-अनुवाद का कियदंश निम्नोक्त रूप से प्रस्तुत है । ]
*

तपस्विनी-महाकाव्य के चतुर्थ सर्ग से कुछ पङ्‌क्तियाँ
[ मूल ओड़िआ से हिन्दी अनुवाद : डा. हरेकृष्ण मेहेर ]
* *

समंगल आई सुन्दरी
प्रफुल्ल-नीरज-नयना उषा,
हृदय में ले गहरी
जानकी-दर्शन की तृषा ।
नीहार-मोती उपहार लाकर पल्लव-कर में
सती-कुटीर के बाहर
आंगन में खड़ी होकर
बोली कोकिल-स्वर में :
'दर्शन दो सती अरी !
बीती विभावरी ॥' [१]
*
अरुणिमा कषाय परिधान,
सुमनों की चमकीली मुस्कान
और प्रशान्त रूप मन में जगाते विश्वास :
आकर कोई योगेश्वरी
बोल मधुर वाणी सान्त्वनाभरी,
सारा दुःख मिटाने पास
कर रही हैं आह्वान ।
मानो स्वर्ग से उतर
पधारी हैं धरती पर
करने नया जीवन प्रदान ॥ [२]
*
गाने लगी बयार
संगीत तैयार ।
वीणा बजाई भ्रमर ने;
सौरभ लगा नृत्य करने
उषा का आदेश मान ।
कुम्भाट भाट हो करने लगा स्तुति गान ।
कलिंग आया पट्टमागध बन,
बोला बिखरा ललित मधुर स्वन :
'उठो सती-राज्याधीश्वरी !
बीती विभावरी ॥' [३]
*
मुनि-जनों के वदन से
उच्चरित वेद-स्वन से
हो गया व्याप्त श्यामल वनस्थल ।
पार कर व्योम-मण्डल
ऊपर गूँज उठा उदात्त ॐकार ;
मानो सरस्वती की वीणा-झंकार
विष्णु के मन में भर सन्तोष अत्यन्त
पहुँच गयी अनन्त की श्रुति पर्यन्त ।
धीरे धीरे जगमगा उठा कानन सारा,
जैसे बल बढ़ने लगा मन्त्र द्वारा ॥ [४]
*
इसी समय सीता के समीप आकर
कहा मंजुल मन्द्र स्वर
ब्रह्मचारिणी अनुकम्पा ने :
'उठो वत्से विदेह-कुमारी !
पधारी है उषा सुकुमारी;
देकर अपने दर्शन
प्रसन्न करा ले उसका मन
विधि के अनुसार ।
तमसा राह निहार रही सुख पाने
तुझे गोद में बिठा एक बार ॥' [५]
*
पद्मिनी-हृदय-गत शिशिर-बूँद में विद्यमान
खरांशु दिनकर के प्रतिबिम्ब समान,
अपने शोक-जर्जर
मानस-फलक पर
वीर राम का आलेख्य करके अंकन
आसन से खड़ी हो गयीं सती-रतन ।
नमन कर अनुकम्पा के पदद्वय,
उषा-चरणों में वन्दना की सविनय ॥ [६]
*
करके उसकी प्रशंसा रचना
बोलीं सती जानकी :
'उषादेवी ! दुनिया में प्रदान करती हो सूचना,
अन्धकार-ध्वंसी अंशुमान् के आगमन की ।
ज्योतिष्मान् हैं तुम्हारे मृदुल चरण;
उनमें अटल आशा ले जाती हूँ शरण ।
शुभ्र सौरभ-रसिके अरी !
रघुवंशी पर बनो शुभंकरी ॥' [७]
*
तमसा आश्रम-धात्री
पवित्र-स्रोता सुविमल-गात्री,
निशावसान में समुत्सुक-मन
बिछा आंगन में सुमन,
सींच बिन्दु बिन्दु उदक,
जला प्रभाती तारा मंगल दीपक,
मीन-नयनों में बारबार
चञ्चल निहार,
सती सीता के शुभागमन की सादर
प्रतीक्षा कर रही थी उधर ॥ [८]
*
तापस-कन्याओं के आदर-वन्या-प्लावन से
विश्व-धन्या सती-शिरोमणि जानकी
सत्वर चलीं आश्रम-सदन से
अनुकम्पा के सहित,
तमसा-स्रोत में अभिलाषा रख स्नान की ।
तमसा ने सती को पाकर त्वरित
गोद में बिठा सदुलार
आलिंगन किया तरंग-बाहें पसार ॥ [९]
*
सुधा-मधुर स्वन में
सन्तुष्ट-अन्तःकरण
बोली तमसा :
'आशा नहीं थी माँ ! मेरे मन में,
राजलक्ष्मी-हृदय-हार सीता सती
भोग पिपासा सब त्याग
मेरी गोद में विहार करेगी सानुराग ।
लोग कहेंगे मुझे भाग्यवती,
तेरे ही कारण
संसार में करके मेरी प्रशंसा ॥ [१०]
*
घूमती फिरती वन-वन में
गण्ड-कुहुक में न उलझ,
कई बाधाएँ करके पार
अपने निर्मल जीवन में,
न दुःख मान अन्धकार,
प्रकाश न सुख समझ
चली हूँ दूर रास्ते नम्र मस्तक ।
जन्म कर रही हूँ सार्थक
नीर-दान से निरन्तर
सभी तटवासियों के मानस में तृप्ति भर ॥ [११]
*
उन सारे गुणों से हैं भरी
मेरी तरह मन्दाकिनी और गोदावरी ।
फिर भी उन्होंने बढ़ाया है गौरव
पाकर तेरे पावन चरण-चिह्न वैभव
और देवत्व-प्रदायक दुर्लभ
शुभांग-सौरभ ।
उन्हें प्राप्त करने मेरी कामना थी ;
उनके बिना मैं लाञ्छित-मना थी ॥ [१२]
*
किया था मैंने शुभ कर्म आचरण;
धर्म ने मेरे समीप इसी कारण
तुझे पहुँचा दिया समय पर,
मेरे हृदय की अभिलाषा समझ कर ।
पायी है मैंने दुर्लभ सम्पदा;
प्राप्त करूंगी तृप्ति सदा
प्रत्यह तुझे बुला कर
अपनी गोद में लाकर ।
हर लेगा तेरा अंग-सौरभ, अरी माँ !
मेरे जीवन की समस्त कालिमा ॥ [१३]
*
मेरी गोद में केलि करते सरस
दल-बद्ध हंस सारस,
चक्रवाक युगल युगल
साथ बक सकल ।
तेरे पुण्यमय कलेवर के
क्षालन से पवित्र मेरा सलिल पान करके,
ये जीवित रहेंगे मेरे पास
रच नित्य निवास ।
यश तेरा गाते रहेंगे
कल-रवों के व्याज इधर,
मेरे श्रवणों में जगाते रहेंगे
सन्तोष निरन्तर ॥ [१४]
*
पतिव्रता-अंग से लगकर
पवित्र करने अपना कलेवर,
त्याग वल्लरी-आवास
वैरागी पुष्प सकल
दूर-दूर से उछल
बहकर दौड़ते रहेंगे,
फिर मँडराते रहेंगे तेरे पास ।
कृपामयि ! तू स्नान के समय
सलिल में मेरे
उन्हें हटाएगी नहीं सदय
चरणों से तेरे ॥ [१५]
*
मेरे तट पर चरण रखकर
तू विहार करेगी माँ ! सुखकर,
उसी व्याज से करेगी देव-द्युति प्रदान ।
पाकर उसे हरियालीभरे वन्य तरुगण
करेंगे देव-दर्प धारण
और शान्ति विधान ।
पल्लवों में पाटल श्यामल सुन्दर
आभा रहेगी निर्मल निरन्तर ॥' [१६]
*
सीता बोलीं : 'यह नीर कितना निर्मल
मधुर जैसे नारिकेल-जल;
है नहीं नीर यही,
साक्षात् माता का क्षीर सही
पर्वत-उरज से प्रवहमान,
मृत-प्राया सीता के लिये अमृत-धारा समान ।
ओह ! इस देश में तू तो है मेरी माँ
तमसा का रूप लेकर यहाँ ।
हो गया है विदीर्ण गहरा
मेरे दुःखों से हृदय तेरा ॥ [१७]
*
तेरा पृष्ठ-भेद हुआ है दरार से,
दूसरा पार्श्व दृश्यमान;
फिर भी करने कन्या की तुष्टि विधान
स्नेह-नयन खोल,
प्रीतिभरी मीठी वाणी बोल
चाटु करती तू दुलार से ।
माँ ! धन्य-धन्य हृदय तेरा
मेरे दुःख-आतप के लिये सिकताभरा ॥ [१८]
*
श्रीराम-साम्राज्य में जो सीता
जन-नयनों में दूषिता चिर-निर्वासिता,
वह तेरे विचार में
दिखला अपना पातिव्रत्य-धर्म बल
पवित्र कर सकेगी संसार में
स्थावर जंगम सकल ।
समझती अपनी
पुत्री का दुःख जननी ।
पुत्री यदि वा दग्ध-वदना,
माता के नैनों में भाती चन्द्रानना ॥ [१९]
*
निश्चित तेरा तट प्यारा
हो चुका मेरा चिरन्तन सहारा;
भरोसा तेरे शान्तिमय चरण-कमल ।
जिसके लिये शून्य चराचर सकल,
माता की गोद ही उसके लिये महान्
दुनिया में अपार आदरों की खान ।
माता जिसकी रत्न-गर्भा धरित्री,
दूसरा स्थान भला क्यों खोजेगी पुत्री ?' [२०]
*
= = = = = = =

Extracted from My Hindi ‘TAPASVINI’ Book
Published by Sambalpur University, Jyoti Vihar, Burla -768019, Sambalpur, 
Orissa, India, in the year 2000.
= = = = = = = = = =


(Front Cover of Hindi "TAPASVINI" Book)

*
Original Oriya Poem of Tapasvini Canto-4 
written in the melodious Chokhi Raga : 
(मङ्गळे अइला उषा)
Link : 
http://hkmeher.blogspot.in/2007/08/oriya-kavya-tapasvini-of-swabhava-kavi.html

= = = = = =
Updated : 
= = = = = = 
Hindi-English-Sanskrit Tri-lingual Translations of Tapasvini Kavya : 
Link: 
= = = =