Monday, February 18, 2008

Kosali Meghaduta (कोसली मेघदूत) : By Dr. Harekrishna Meher


कोसली मेघदूत : डॉ. हरेकृष्ण मेहेर  

Kosali Meghaduta : 
By Dr.Harekrishna Meher

*  
In Indian Literature, for the first time, 
Kālidāsa’s Sanskrit ‘Meghadūta’ has been
transcreated into Kośalī language in my pen.
= = = = 

[Updated : Published Book ‘Koshali Meghaduta’]  
*
Dedication and Translator’s Note
[Taken from the Book Koshali Meghaduta’
(Koshali Lyrical Translation of Poet Kalidasa’s 

Sanskrit Kavya Meghadutam)
By : Dr. Harekrishna Meher   

*
Published by : Trupti, Bhubaneswar-2, Orissa, India.
First Edition : 2010.    

ISBN : 13 978-93-80758-03-9]   
= = = = = = = = = = = = 

Honoured with 

'Dr. Nilamadhab Panigrahi Award'-2010 
conferred by 
Sambalpur University , Jyoti Vihar, Odisha.   

= = = = = = = =
कोशली मेघदूत / डॉ. हरेकृष्ण मेहेर    
= = = = = = = =

Dedication : Arpan

* अर्पन् * 
= = = = = = =  
सुखे दुखे खरा शीतर् तरङ्गे
प्रेम्-रङ्गर् तेजे उजल्
य़ाहार् मन-दर्‌पन् ।
से शिरीमान्-शिरीमती-जुगलर्
कर्-कमले करुछेँ इ
‘मेघदूत’ अर्‌पन् ॥ 


* हरेकृष्ण मेहेर


(English meaning :  

This Kosali Meghaduta book is dedicated 
in the lotus-hands of the Couple 
of loving husband and beloved wife, 
whose mind’s mirror, 
with the lustre of colour of conjugal love, 
is ever-bright in joys and sorrows, 
also in the waves of heat and coolness.)  
= = = = =   

PADE ADHE :   
Translator’s Acknowledgements

* पदे अधे *

महाकबि कालिदास्-बिरचित् संस्कृत् काव्य ‘मेघदूत’के कोश्‌ली (सम्बल्‌पुरी) भाषाथि पहेला थर् पद्यानुबाद् करि मते बहुत् खुसि लागुछे । एभे इ काव्यके लोकसाहित्य भित्‌रे बि गन्‌ति कराय़ाइपार्‌बा । अनुबाद्के पढ़ि करि आरु शुनि करि साधारन् लोक्‌माने बि संस्कृत् श्लोकर् अर्थके सुबिधाने बुझिपार्‌बे । अनुबाद्‌ने मूल् श्लोकर् अर्थके अबिकल् ठिक् भाबे रख्‌बा लागि पूरा य़तन् कराहेइछे ।

ओड़िशार् य़ाज्‌पुर्‌नुँ प्रकाशित् प्रसिद्ध त्रैमासिक् साहित्य-पत्रिका ‘बर्त्तिका’र् दशहरा बिशेषाङ्क- २००३ संख्या प्राय बारशह-पृष्ठिआ गोटे बड़् ग्रन्थ बागिर् हेइछे । इ पत्रिकाने मोर् ‘कोश्‌ली मेघदूत’ काव्य एकाथर्‌के गुलामुला मोट् तेस्तर् पृष्ठा छपा हेइछे । हेतिर् काजे पत्रिकार् मुख्य सम्पादक् डक्टर् नबकिशोर मिश्र आज्ञाके आरु सम्पादना-मँड्लीके बहुत् कृतज्ञता जनउछेँ । परे सम्बल्पुरर् ‘भर्‌नि’ पत्रिकाथि इ मेघदूतर् केतेक् पद् धाराबाहिक् छपा हेइथिला । इथिर् लागि सम्पादक्-मँड्लीके मोर् हार्दिक् धन्यबाद् दउछेँ । इण्टर्‌नेट्‌थि मोर् व्यक्तिगत् वेब्‌साइट् ब्लग्‌ने ‘कोशली मेघदूत’र् किछि पद् प्रसारित् हेइछे । एभे इ काव्यके स्वतन्त्र पुस्तक् भाबे प्रकाश् करा हउछे । समिआँ एका सबु कारज् करैसि ।

इ काव्यर् प्रकाशन् दिगे प्राध्यापक् बन्धु डक्टर् भरतचन्द्र नाथ, डक्टर् गौराङ्गचरण दाश्, कबि अध्यापक् अखिलचन्द्र नायक् आदि अनेक् बन्धु तथा प्रफेसर् श्रीय़ुक्त नारायण पृषेठ्, डक्टर् बाबाजी चरण पटनायक् आदि गुरुजन् आज्ञामाने मते बहुत् शर्‌धा सहित् उत्साह देइछन् । इथिर् लागि सेमान्‌कर् प्रति हार्दिक् कृतज्ञता ज्ञापन् करुछेँ । इ गीत्-लेखाथि मोर् धरम्‌‍पत्‍नी श्रीमती कुन्तलाकुमारी मेहेरर् आन्तरिक् उत्साह अभुला रहेबा । ‘तृप्ति’ प्रकाशनर् प्रोप्राइटर् श्रीय़ुक्त राजकिशोर दास् आज्ञा बहुत् आग्रह आरु उत्साह सहित् ‘कोश्‌ली मेघदूत’के बहि-आकार्‌ने प्रकाश् कर्‌बा य़ोगुँन् ताँके अशेष् धन्यबाद् दउछेँ ।

प्रिय पाठक्‌माने इ ‘कोशली मेघदूत’र् काव्यरस् पिइकरि आनन्द् आरु सन्तोष् अनुभब् कले मोर् सारस्वत् प्रयास् सफल् हेइछे बलि जान्‌मि । कलाहाँड़िर् पूज्य अधिष्ठात्री देबी माँ माणिकेश्वरीर् करुणाभरा आशीर्बाद् य़ोगुँ साहित्य आरु सङ्गीत् महल्‌ने बि इ काव्य आदृत् हेबा बलि आशा करुछेँ ।

बिनीत
हरेकृष्ण मेहेर

भवानीपाटना
ता: १३-७-२०१० रथय़ात्रा
= = = = = =

Please see Complete "Kosali Meghaduta" :
= = = =
Purba Megha :
http://hkmeher.blogspot.com/2008/02/kosali-meghaduta-part-1-purba-megha.html
*
Uttara Megha :
http://hkmeher.blogspot.com/2008/02/kosali-meghaduta-part-2-uttara-megha.html
= = = = = = = 

Related Links : 
= = = = = =

No comments: