Saturday, October 6, 2018

दश्‌रा आएला रे (Dashara Aaela Re): Kosali Song: Dr. Harekrishna Meher

दश्रा आएला रे  (कोसली गीत)
गीत-रचना : डक्टर् हरेकृष्ण मेहेर
(From * Kosali Geet-Mala * By : Dr. Harekrishna Meher )
= = = = = =

नूआँखाइ  परब्‌ परे  आएला मास दश्‌रा,
पर्‌कुर्‌तिर्‌  मुहुँ दर्पन्‌  केते शोभा-पस्‌रा ॥ (०)
*
शरद्‌ ऋतु   बड़ा सुन्दर्, 
पैन्‌ निर्मल्‌   नएद्‌ बन्दर्,
कइँ पदम्‌  सरग्‌ चन्दर्,
गीत्‌ कबिता  नाना छन्दर् ।

सुन्दर् शागुआ  पनत्‌-कानि
फसल्‌ हसे  बानि-बानि,
माल्‌ती-महक्‌  हँस्-राग्‌नी,
पबन्‌ नेसि मन्‌के टानि ।
सुजल्‌ सङ्गे- उजल्‌ दिशे  धर्‌ती-रानीर्‌ चेहेरा ।
माटि माआँर्‌ कोले आमर्‌  जीबन्‌ सफा-सुत्‌रा  ॥
आएला मास दश्‌रा ॥ (१)
*
दश्‌रा बएल्‌  देखि जिमा,
महिषासुर्-मर्द्दिनी माँ,
दुर्गादेबीर्‌  बड़ा महिमा
मङ्गल्‌ कर्‌बे  मङ्गला उमा ।

कुर्पा कले  आदि-शक्‌ति
राबण्‌ मार्‌ले  सीतापति,
रामर्‌ बिजया दश्‌मी तिथि
गुन् गाउछे  सारा पुर्‌थी ।
धरम्‌ रक्षा  लागि देबी  इ दुनिआँर्‌ आश्‌रा ।
ताँकर्‌ पाद-पद्मे आमर्‌  बन्द्‌ना भक्तिभरा ॥
आएला मास दश्‌रा ॥ (२)
*
देबी माणिकेश्वरी माआँर्
पादे आमर्‌  सदा जुहार्,
कलाहाँड़िर्‌  परम्परार्
छतर्‌ जात्रा  बड़ा तिहार् ।

महान्‌ परब्‌  महाभुजार्
दर्शन् काजे  देबी-पूजार्
लोक्‌ आएसन्‌  हजार्‌ हजार्,
पूरि जाएसि  रास्ता बजार् ।
चम्‌के निशान्‌  ढोल्‌ महुरी  बीर-बाएद्‌  घुम्‌रा ।
भले रखिथन्‌  सब्‌के माता  जाउ दुःखर्‌ भारा ॥
आएला मास दश्‌रा ॥ (३) *
= = = = = = = 
* Kosali Song "Dasharaa Aaelaa Re" with Group Dance and choral presentation was telecast on Doordashan National Odia Channel
on 24-10-2012 at 9.30 pm.
Further telecast on Bhawanipatna Doordarshan on 25-10-2012 at 5.30 pm
on the occasion of Dashahara Festival.
*
The Video was produced by Doordarshan Kendra, Bhawanipatna, Kalahandi 
with its music and dance group. 
= = = = = = = =

Related Link :
Kosali Geeta-Mala  (Anthology of Original Kosali Songs)
By : Dr. Harekrishna Meher
*

No comments: