Saturday, October 31, 2009

Reference to Naishadhacharita (Ph.D. Thesis): Dr. Harekrishna Meher

(Ph.D. Thesis done in Banaras Hindu University, Varanasi in 1981).

“PHILOSOPHICAL REFLECTIONS IN THE NAISADHACARITA”   
By : Dr. HAREKRISHNA MEHER
Published by : Punthi Pustak, 136 / 4B, Bidhan Sarani, Calcutta-4,
First Edition 1989, ISBN: 81-85094-21-7.
(Copyright Reserved by Author.)
= = = = = = = = = = = 

Reference to Naishadhacharita (As available till today)

= = == = = = = = = = = = = = = = = = =

* Musepaper : Poet Sriharsha is a deep-delved philosopher.
http://themusepaper.blogspot.com/2007/10/poet-sriharsa-is-deep-delved.html

* Delhi University M.A. Sanskrit Syllabus ( Paper - 103 , Ref. Book, Naisadha) :
http://web.du.ac.in/course/syllabi/M.A.%20_Sanskrit_%20syllabi-09.pdf
(Meher, Harekrishna - Philosophical Reflections in the Naisadhacarita,
Punthi-Pustak, Calcutta, 1989)
*
http://www.eurobuch.com/buecher/isbn/8185094217/Harekrishna-Meher-Philosophical-reflections-in-the-Naisadhacarita.html
*http://www.worldcat.org/oclc/20996039&referer=brief_results
*
http://www.a1books.com/catalog/8185094217

http://www.a1books.co.in/searchdetail.do?itemCode=8185094217

http://www.abebooks.com/products/isbn/9788185094212

http://www.alibris.com/search/books/subject/riharsa

http://www.alibris.com/booksearch?qwork=5102480&matches=6&browse=1&subject=riharsa&cm_sp=works*listing*title

http://www.allbookstores.com/book/9788185094212/Harekrshna_Mehera

http://www.amazon.co.uk/Philosophical-reflections-Naisadhacarita-Harekrishna-Meher/dp/8185094217

http://www.bokfynd.nu/8185094217.html

http://www.bookfinder.com/dir/i/Philosophical_Reflections_in_the_Naisadhacarita/8185094217/
http://www.bookmaps.de/lib/ruc/p/h/phi_43.html
http://www.chapters.indigo.ca/used-books/Philosophical-reflections-in-the-Naisadhacarita-Harekrshna-Mehera/grp5102480-rare.html
http://www.criticadelibros.org/8185094217
http://www.criticaliteraria.com/8185094217

http://www.flipkart.com/philosophical-reflections-naisadcharita-meher/8185094217-bw23f6zgbd

http://www.indus-intl.com/bookdetails.cfm?bookid=IN-10687

http://www.mrmlonline.com/ap_dr_harekrishna_meher.html

http://morris.mcmaster.ca/ipac20/ipac.jsp?session=1N21CX4666292.1164842&profile=lib&uri=link=3100007~!846720~!3100001~!3100002&aspect=basic_search&menu=search&ri=1&source=~!morris&term=Mehera%2C+Harekrsh%E1%B9%87a.&index=AUTHO#focus

http://openlibrary.org/b/OL1832524M/Philosophical-reflections-in-the-Nais%CC%A3adhacarita

http://product.half.ebay.com/_W0QQprZ5254175QQtgZinfo
http://books.rediff.com/bookshop/buyersearch.jsp?lookfor=H.k.%20Meher&search=1

http://www.reviewscout.co.uk/8185094217
http://www.tomfolio.com/bookdetailsmem.asp?book=021948&mem=839
*[University of Michigan] : http://books.google.com/books?id=uZILbL3QGkIC&q=philosophical+reflections+in+the+naisadhacarita&dq=philosophical+reflections+in+the+naisadhacarita&ei=evB4SOKmLo2AsgPXvuzfBw&pgis=1

(National Library of Australia) :
http://catalogue.nla.gov.au/Search/Home?lookfor=author:%22Mehera,%20Harekrshna%22&iknowwhatimean=1
http://nla.gov.au/nla.cat-vn1772019
* *

श्रीरामरक्षा-स्तोत्रम् (Śrī-Rāma-Rakshā-Stotram) Oriya Version: Dr. Harekrishna Meher

Śrī-Rāma-Rakshā-Stotram 
Original Sanskrit By : Sage Budha-Kaushika. 
Oriya Translation By : Dr. Harekrishna Meher 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 


श्रीरामरक्षा-स्तोत्रम्   
मूल-संस्कृत-रचना : बुध-कौशिक मुनि. 
(ओड़िआ अनुवाद : डॉ. हरेकृष्ण मेहेर)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।
श्रीरामरक्षा-स्तोत्रम् । 

अस्य श्रीरामरक्षा-स्तोत्र-मन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः ।
श्रीसीता-रामचन्द्रो देवता । अनुष्टुप् छन्दः ।
सीता शक्तिः । श्रीमान् हनुमान् कीलकम् ।
श्रीरामचन्द्र-प्रीत्यर्थे रामरक्षा-स्तोत्र-जपे विनियोगः ॥ 


(ध्यानम्)
ध्यायेदाजानु-बाहुं धृत-शर-धनुषं बद्ध-पद्मासनस्थं
पीतं वासो वसानं नव-कमल-दल-स्पर्द्धि-नेत्रं प्रसन्नम् ।
वामाङ्कारूढ़-सीता-मुख-कमल-मिलल्लोचनं नीरदाभं
नानालङ्कार-दीप्तं दधतमुरु-जटा-मण्डलं रामचन्द्रम् ॥ 


(स्तोत्रम्)
चरितं रघुनाथस्य शत-कोटि-प्रविस्तरम् ।
एकैकमक्षरं पुंसां महापातक-नाशनम् ॥ (१)

ध्यात्वा नीलोत्पल-श्यामं रामं राजीव-लोचनम् ।
जानकी-लक्ष्मणोपेतं जटा-मुकुट-मण्डितम् ॥ (२)

सासि-तूण-धनुर्वाण-पाणिं नक्‍तंचरान्तकम् ।
स्वलीलया जगत् त्रातुमाविर्भूतमजं विभुम् ॥ (३)

रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापघ्नीं सर्व-कामदाम् ।
शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः ॥ (४)

कौशल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र-प्रियः श्रुती ।
घ्राणं पातु मख-त्राता मुखं सौमित्रि-वत्सलः ॥ (५)

जिह्‍वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरत-वन्दितः ।
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेश-कार्मुकः ॥ (६)

करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्न्यजित् ।
मध्यं पातु खर-ध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥ (७)

सुग्रीवेशः कटी पातु सक्थिनी हनुमत्-प्रभुः ।
ऊरू रघूत्तमः पातु रक्षःकुल-विनाशकृत् ॥ (८)

जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः ।
पादौ विभीषण-श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥ (९)

एतां राम-बलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् ॥ (१०)

पाताल-भूतल-व्योमचारिणश्छद्मचारिणः ।
न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम-नामभिः ॥ (११)

रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् ।
नरो न लिप्यते पापै-र्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥ (१२)

जगज्जैत्रैकमन्त्रेण राम-नाम्नाऽभिरक्षितम् ।
यः कण्ठे धारयेत् तस्य करस्थाः सर्व-सिद्धयः ॥ (१३)

वज्र-पञ्जर-नामेदं यो राम-कवचं स्मरेत् ।
अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जय-मङ्गलम् ॥ (१४)

आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम-रक्षामिमां हरः ।
तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ॥ (१५)

आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् ।
अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् स नः प्रभुः ॥ (१६)

तरुणौ रूप-सम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ ।
पुण्डरीक-विशालाक्षौ चीर-कृष्णाजिनाम्बरौ ॥ (१७)

फल-मूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ ।
पुत्रौ दशरथस्यैतौ भ्रातरौ राम-लक्ष्मणौ ॥ (१८)

शरण्यौ सर्व-सत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्व-धनुष्मताम् ।
रक्षःकुल-निहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ (१९)

आत्त-सज्ज-धनुषाविषु-स्पृशा-
वक्षयाशुग-निषङ्ग-सङ्गिनौ ।
रक्षणाय मम राम-लक्ष्मणा-
वग्रतः पथि सदैव गच्छताम् ॥ (२०)

सन्नद्धः कवची खड़्गी चाप-वाणधरो युबा ।
गच्छन् मनोरथान्नश्‍च रामः पातु सलक्ष्मणः ॥ (२१)

रामो दाशरथिः शूरो लक्ष्मणानुचरो बली ।
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौशल्येयो रघूत्तमः ॥ (२२)

वेदान्त-वेद्यो यज्ञेशः पुराण-पुरुषोत्तमः ।
जानकी-वल्लभः श्रीमानप्रमेय-पराक्रमः ॥ (२३)

इत्येतानि जपन्नित्यं मद्‍भक्तः श्रद्धयान्वितः ।
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः ॥ (२४)

रामं दूर्वादल-श्यामं पद्माक्षं पीतवाससम् ।
स्तुवन्ति नामभि-र्दिव्यै-र्न ते संसारिणो नराः ॥ (२५)

रामं लक्ष्मण-पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं
काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकम् ।
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथ-तनयं श्यामलं शान्त-मूर्त्तिं
वन्दे लोकाभिरामं रघुकुल-तिलकं राघवं रावणारिम् ॥ (२६)

रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे ।
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ (२७)

श्रीराम राम रघु-नन्दन राम राम
श्रीराम राम भरताग्रज राम राम ।
श्रीराम राम रण-कर्कश राम राम
श्रीराम राम शरणं भव राम राम ॥ (२८)

श्रीरामचन्द्र-चरणौ मनसा स्मरामि
श्रीरामचन्द्र-चरणौ वचसा गृणामि ।
श्रीरामचन्द्र-चरणौ शिरसा नमामि
श्रीरामचन्द्र-चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ (२९)

माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः
स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः ।
सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु-
र्नान्यं जाने नैव जाने न जाने ॥ (३०)

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा ।
पुरतो मारुति-र्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् ॥ (३१)

लोकाभिरामं रण-रङ्ग-धीरं
राजीव-नेत्रं रघुवंश-नाथम् ।
कारुण्य-रूपं करुणाकरं तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये ॥ (३२)

मनोजवं मारुत-तुल्य-वेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् ।
वातात्मजं वानर-यूथ-मुख्यं
श्रीराम-दूतं शरणं प्रपद्ये ॥ (३३)

कूजन्तं राम-रामेति मधुरं मधुराक्षरम् ।
आरुह्य कविता-शाखां वन्दे वाल्मीकि-कोकिलम् ॥ (३४)

आपदामपहर्त्तारं दातारं सर्व-सम्पदाम् ।
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥ (३५)

भर्जनं भव-बीजानामर्जनं सुख-सम्पदाम् ।
तर्जनं यम-दूतानां राम-रामेति गर्जनम् ॥ (३६)

रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे
रामेणाभिहता निशाचर-चमू रामाय तस्मै नमः ।
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं
रामे चित्त-लयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ (३७)

राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे ।
सहस्र-नाम तत्तुल्यं राम-नाम वरानने ॥ (३८)    

(इति श्रीबुधकौशिक-मुनि-विरचितं श्रीरामरक्षा-स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Śrī-Rāma-Rakshā-Stotra
Oriya Version : Dr. Harekrishna Meher
(For readers' convenience, Oriya letters have been shown here
in Devanagari script.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

श्रीरामरक्षा-स्तोत्र   
मूल-संस्कृत-रचना : बुध-कौशिक मुनि. 
(ओड़िआ अनुवाद : हरेकृष्ण मेहेर)  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = 

एहि श्रीरामरक्षा- स्तोत्र मन्तरर,
अटन्ति बुध क‌उशिक ऋषिबर ।
देबता अटन्ति श्रीसीता-रामचन्द्र,
अनुष्टुप नामरे अटे एहा छन्द ।
सीतादेवी शकति अटन्ति आबर,
श्रीमन्त हनुमन्त कीळक एहार ।
श्रीरामचन्द्र- प्रीति पाइँ मन्त्र ए त,
श्रीरामरक्षा स्तोत्र जपे बिनियुक्त ॥

(ध्यान)
बन्द‌इँ रामचन्द्र धनुशर-हस्त,
भुज लम्बिछि य़ार जानु परिय़न्त ।
कमळ-आसने य़े अछन्ति बिराजि,
पीत बसन य़ोगे निज देह साजि ।
य़ार नयन बेनि कान्ति बळे निज,
निन्दुछि नब पद्म- पत्रर सौन्दर्य़्य ।
बाम पार्श्‍वे शोभिता जनक-सुतार,
मुख-पद्मे मिळिछि नयन य़ाहार ।
बहु भूषण घेनि झळि उठे प्रभा,
जळधर समान दिशे य़ार आभा ।
बिस्तृत जटाराशि शिरे शोहे य़ार,
से प्रसन्न रामङ्कु मोर नमस्कार ॥

(स्तोत्र)
शतकोटि बिस्तार श्रीरामङ्क कथा,
प्रति अक्षरे तुटे महापाप-ब्यथा ॥ (१)

नीळ पद्म पराय श्यामळ य़ा देही,
जानकी लक्ष्मणङ्क सङ्गे छन्ति रहि ।
कमळ-नेत्र, जटा-मुकुट-शोभित,
खण्डा-तूणीर-धनु -शरे शोहे हस्त ।
निशाचर-मारक अज बिभु होइ,
स्वलीळारे य़े जात बिश्व-रक्षा पाइँ ॥ (२- ३)

एरूप श्रीरामङ्कु ध्यायि शुद्ध मने,
श्रीरामरक्षा स्तोत्र पढ़िब सुमने ।
सकळ पाप नाश कर‌इ ए स्तब,
य़ा द्वारा सिद्ध हुए कामना सरब ।
शिर मोर रखन्तु रघुकुळ-ईश,
भाल रक्षा करन्तु दशरथ-शिष ॥ (४)

रखन्तु क‌उशल्या-पुत्र नेत्रद्वय,
कर्ण बेनि रखन्तु बिश्‍वामित्र-प्रिय ।
य़ज्ञ-तारक नासा करन्तु रक्षण,
स‍उमित्रि- बत्सळ रखन्तु बदन ॥ (५)

जिह्‍वा रखन्तु मोर बिद्यार भण्डार,
भरत-पूज्य कण्ठ रखन्तु मोहर ।
बेनि स्कन्ध रखन्तु दिब्य-अस्त्रधारी,
भुज रखन्तु शिब-धनु-भङ्गकारी ॥ (६)

कर रक्षा करन्तु सीतादेबी-कान्त,
हृदय मो रखन्तु पर्शुरामजित ।
मध्यभाग रखन्तु खर-बिनाशन,
नाभि रखन्तु जाम्बबानङ्क शरण ॥ (७)

कटि रखन्तु मोर सुग्रीबङ्क सखा,
महाबीर-प्रभु मो सक्थि कर रक्षा ।
राक्षस-बिनाशन रघुङ्क उत्तम,
रक्षा करन्तु शुभे बेनि उरु मम ॥ (८)

दुइ जानु रखन्तु सेतुबन्धकारी,
दुइ जङ्घ रखन्तु राबण-संहारी ।
बिभीषण-ऐश्‍वर्य़्य-दाता पाद मोर,
रखन्तु रामचन्द्र सर्बाङ्ग शरीर ॥ (९)

श्रीरामचन्द्र-बळ-य़ुक्त रक्षा एहि,
य़ेउँ पुण्य-करमा जन पढ़िथाइ ।
हुए से दीर्घजीबी पुत्रबन्त जयी,
सुखरे रहे सदा होइ से बिनयी ॥ (१०)

स्वर्ग मर्त्त्य आबर पाताळ भुबने,
भमण करन्ति य़े छद्मचारीमाने ।
सेमाने राम-नाम-रक्षित लोकङ्कु,
देखिबा पाइँ मध्य न पान्ति बळकु ॥ (११)

श्रीराम रामभद्र रामचन्द्र ध्यायि,
पाप न लभे नर भोग मोक्ष पाइ ॥ (१२)

जगत जिणिबाकु राम-मन्त्र एका,
य़ेहु कण्ठे धारण करे रामरक्षा ।
सकळ सिद्धि तार हस्तगत हुए,
बज्र-पञ्जर नाम राम-कबच ए ।
ए कबच स्मरिले हुए जय शुभ,
बाणी-सिद्धि सर्वत्र लभ‍इ मानब ॥ (१३- १४))

एहि श्रीरामरक्षा य़ेउँ परकार,
स्वपनरे प्रकाश करिले शङ्कर ।
प्रभातुँ उठि बुध-क‍उशिक ऋषि,
सेहिरूपे लेखिले मन करि खुसि ॥ (१५)

कळप-तरुमानङ्कर उपबन,
य़ार नाम सकळ बिपत्ति-नाशन ।
तिनि लोक मध्यरे अपूर्व सुन्दर,
से रामचन्द्र रक्षा करन्तु आम्भर ॥ (१६)

दाशरथि लक्ष्मण अनुचर य़ार,
से रामचन्द्र बळीयान महाबीर ।
ककुत्स्थ-बंशी रघु-तिळक पुरुष,
क‍उशल्या-तनुज पूर्ण य़ज्ञ-ईश ।
ख्यात पुरुषोत्तम बेदान्तरे ज्ञेय,
सीताकान्त य़ा पराक्रम अप्रमेय ॥ (२२- २३)

एतेक नाम नित्य श्रद्धा परबशे,
मोहर भकत य़े जप‍इ मानसे ।
अश्‍वमेधुँ अधिक पुण्य लभे सेहि,
सन्दे्ह नाहिँ एथि राम छन्ति कहि ॥ (२४)

पीत-बस्त्र-शोभित दूर्बादळ-श्याम,
बिकच-पद्म-पत्र- नयन श्रीराम ।
दिब्य नामे य़े करे श्रीरामङ्क स्तुति,
संसार-जञ्जाळे से ग्रस्त न हुअन्ति ॥ (२५)

लक्ष्मणाग्रज राबणारि सीता-बर,
काकुत्स्थ कमनीय करुणा-सागर ।
ब्राह्मण-प्रिय गुणनिधि रघुराज,
धार्मिक सत्यसन्ध दशरथात्मज ।
राजेन्द्र शान्त-मूर्त्ति श्याम कळेबर,
बन्दे रघु-तिळक भुबन-सुन्दर ॥ (२६)

नम‍इँ राम राम-भद्र रामचन्द्र,
बिधाता सीतापति रघुकुळ-इन्द्र ॥ (२७)

श्रीराम राम रघु-सुत राम राम,
भरतङ्क अग्रज राम राम राम ।
श्रीराम राम राम य़ुद्धे बळीयार,
श्रीराम हुअ प्रभु शरण मोहर ॥ (२८)

श्रीरामचन्द्र-पाद सुमर‍इँ मने,
श्रीरामचन्द्र-पाद बर्ण‌इँ बचने ।
श्रीरामचन्द्र-पाद शिरे प्रणम‍इँ,
श्रीरामचन्द्र-पादे शरण पश‌इँ ॥ (२९)

माता राम मोहर पिता रामचन्द्र,
स्वामी राम मोहर सखा रामचन्द्र ।
दयाळु रामचन्द्र मोर सर्ब धन,
ताङ्करि बिना किछि न जाण‌इँ आन ॥ (३०)

दक्षिण पार्श्‍वे य़ार अछन्ति लक्ष्मण,
जानकी देबी य़ार बामे बिद्यमान ।
हनुमान अछन्ति सम्मुखे य़ाहार,
से रघु-सुत रामे मोर नमस्कार ॥ (३१)

समरे धैर्य़्यबन्त भुबन-मोहन,
रघुबंश-भूषण राजीब-नयन ।
कारुण्य-रूप प्रभु करुणा-निधान,
से रामचन्द्र-पादे पशुछि शरण ॥ (३२)

पबन तुल्य बेग, गति मन प्राय,
बुद्धिमानमानङ्के श्रेष्ठ जितेन्द्रिय ।
बात-सुत बानर-यूथे अग्रगण्य,
श्रीरामदूत-पादे पशुछि शरण ॥ (३३)

श्रबण-बिमोहन मधुर-अक्षर,
राम राम बोलिण गाइ निरन्तर ।
कबिता-शाखा परे बसिछन्ति सेहि,
बाल्मीकि-कोकिळङ्कु प्रणाम कर‌इँ ॥ (३४)

सर्ब-सम्पद-दायी महादुःखहर,
लोक-रम्य रामङ्कु नमे बारम्बार ॥ (३५)

संसार-बीज-नाशी सुख-बित्त-प्रद,
राम-नामे डरन्ति य़मदूत-बृन्द ॥ (३६)

सदा जय श्रीराम रघुकुळ-श्रेष्ठ,
निशाचर-स‌इनि करिले य़े नष्ट ।
श्रीराम बिना नाहिँ अपर आश्रय,
श्रीराम-पादे सदा मन करु लय ।
श्रीराम-सेबक मुँ भजे रमाईश,
उद्धार कर प्रभु मोते अहर्निश ॥ (३७)

शिब बोलन्ति प्रिये राम राम राम,
ए मनोरम नामे रमे अबिराम ।
बिष्णुङ्कर सहस्र नाम सङ्गे सरि,
जाण ए राम नाम सुमुखी सुन्दरी ॥ (३८)

श्रीबुध-क‌उशिक-मुनि- बिरचित,
श्रीरामरक्षा-स्तोत्र हेला समापत ॥
* * *


श्रीराम राम राम तारक-मन्तर,
अबिराम हेउ मो हृद-रत्‍न-हार ।
श्रीसीता-रामचन्द्र- पङ्कज-पयर,
हरेकृष्ण मेहेर ध्याये निरन्तर ॥

= = = = = = = = = = = = = = = = 


Śrī-Rāma-Rakshā-Stotra : 
Edited and Translated into Oriya by : Harekrishna Meher.

First Edition : 1977
Published by : Srimati Kuntala Kumari Meher. Sinapali, Kalahandi.

Also Available At : Bani Bhandar, Berhampur, Ganjam, Orissa, India. 
= = = = = = = = = = = = =  


Ref : Śrī-Rāma-Rakshā-Stotra :

*http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHarekr%CC%A5shn%CC%A3a+Mehera&qt=hot_author
*
http://www.worldcat.org/oclc/10358769&referer=brief_results
= = = = = = = = = = = = =  


Siva-Raksha-Stotra : Link :
= = = = = = = = = = = = = 

Friday, October 30, 2009

Divya-Vaibhavam (दिव्य-वैभवम्) Sanskrit Song/ Dr.HKMeher


Divya-Vaibhavam (Sanskrit Song) 
*
Lyrics and  Tuning by : Dr. Harekrishna Meher
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
दिव्य-वैभवम्
गीति-रचना तथा स्वर-संयोजना : 

डॉ. हरेकृष्ण-मेहेर:
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

दिव्य-वैभवं विभास्वरम्,
सत्यं शिवं सुन्दरम् ।
अजरं भज रे  महेश्वरम्,
सत्यं शिवं सुन्दरम् ॥
(ध्रुवम्)
*
अगाध-जलधौ  नगाधिराजे वने रणे,
पार्थिव-बन्धे भक्ति-सुगन्धे समीरणे ।
मज्ज सुकरुणा-वारि-कणे,
तमादिकन्दं . . . . . परमानन्दं
विरजं भज रे क्षणे क्षणे ।
तं भगवन्तं निरन्तरम्,
नाद-झङ्कृतं सुधा-झरम् ।
अजरं भज रे 
महेश्वरम्, 
सत्यं शिवं सुन्दरम् ॥ (१)
*
पुण्य-मताया  मानवताया विचारणे,
दैन्य-गताया  दानवताया निवारणे ।
आत्म-विश्वास-जागरणे,
विस्मर नो तं . . . . . भवाब्धि-पोतं
हृदये सुदया-परायणे ।
शान्ति-चन्दनं भ्रान्ति-हरम्,
चिन्तय नियतं ब्रह्म परम् ।
अजरं भज रे 
महेश्वरम्,  
सत्यं शिवं सुन्दरम् ॥ (२)
*   

प्रेम-बन्धनं  विश्व-वन्दनं रसाङ्गणे,
निर्मलाञ्जनं तमोभञ्जनं सदीक्षणे ।
प्रपञ्च-मञ्चे सञ्चरणे,
तर्जय तापं . . . . . वर्जय पापं

सुमङ्गले कृत-पदार्पणे ।
पश्‍य सादरं सरोवरम्,
हंस-विहारं विकस्वरम् ।
अजरं भज रे  
महेश्वरम्,  
सत्यं शिवं सुन्दरम् ॥ (३)
= = = = = = = = = = = = = = = =


(इयं गीतिका कहरवा-ताल-मध्य-लयेन परिवेषणीया ।)
= = = = = = = = = = = =

Monday, October 26, 2009

Śiva-Rakshā-Stotra (Oriya Version): Dr. Harekrishna Meher

Śiva-Rakshā-Stotram of Sage Yājñavalkya 
Oriya Version by : Dr Harekrishna Meher 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

श्रीशिवरक्षा-स्तोत्रम्  
मूल-संस्कृत-रचना : याज्ञवल्क्य-मुनिः    
= = = = = = = = = = = = = = = = =  

ॐ नमः शिवाय ।

अस्य श्रीशिवरक्षा-स्तोत्र-मन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः,
श्रीसदाशिवो देवता, अनुष्टुप् छन्दः,
श्रीसदाशिव-प्रीत्यर्थे शिवरक्षा-स्तोत्र-जपे विनियोगः ॥

चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् ।
अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् ॥ (१)


गौरी-विनायकोपेतं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रकम् ।
शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नरः ॥ (२)

गङ्गाधरः शिरः पातु भालमर्द्धेन्दु-शेखरः ।
नयने मदन-ध्वंसी कर्णौ सर्प-विभूषणः ॥ (३)

घ्राणं पातु पुराराति-र्मुखं पातु जगत्पतिः ।
जिह्‍वां वागीश्‍वरः पातु कन्धरां शिति-कन्धरः ॥ (४)

श्रीकण्ठः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ विश्‍व-धुरन्धरः ।
भुजौ भूभार-संहर्त्ता करौ पातु पिनाकधृक् ॥ (५)

हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापतिः ।
नाभिं मृत्युञ्जयः पातु कटी व्याघ्रजिनाम्बरः ॥ (६)

सक्थिनी पातु दीनार्त्त-शरणागत-वत्सलः ।
ऊरू महेश्‍वरः पातु जानुनी जगदीश्‍वरः ॥ (७)

जङ्घे पातु जगत्कर्त्ता गुल्फौ पातु गणाधिपः ।
चरणौ करुणासिन्धुः सर्वाङ्गानि सदाशिवः ॥ (८)

एतां शिव-बलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत् ।
स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिव-सायुज्यमाप्नुयात् ॥ (९)

ग्रह-भूत-पिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये ।
दूरादाशु पलायन्ते शिव-नामाभिरक्षणात् ॥ (१०)

अभयङ्कर-नामेदं कवचं पार्वतीपतेः ।
भक्त्या बिभर्त्ति यः कण्ठे तस्य वश्यं जगत् त्रयम् ॥ (११)

इमां नारायणः स्‍वप्ने शिवरक्षां यथादिशत् ।
प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तथालिखत् ॥ (१२) 


(इति श्रीयाज्ञवल्क्य-प्रोक्तं शिवरक्षा-स्तोत्रं सम्पूर्णम् ।)    

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Śiva-Rakshā-Stotra: 
Oriya Version By : Dr. Harekrishna Meher 

श्रीशिवरक्षा-स्तोत्र  
ओड़िआ अनुवाद : हरेकृष्ण मेहेर   

= = = = = = = = = = = = = = = = 

एहि श्रीशिवरक्षा- स्तोत्र मन्तरर,
ऋषि अटन्ति य़ाज्ञवल्क्य मुनिबर ।
सदाशिव एहार अटन्ति दैवत,
अनुष्टुप् छन्दे एहा होइछि लिखित ।
सदाशिबङ्क प्रीति साधन निमित्त,
ए शिवरक्षा स्तोत्र जपे बिनिय़ुक्त ॥

देबदेब श्रीमहादेबङ्क चरित,
पबित्र-कारक ए अट‌इ अनन्त ।
धरम अर्थ काम मुकति चतुर -
बर्गर साधन ए परम उदार ॥ (१)

ग‌उरी गणेशङ्क सङ्गे त्रिलोचन,
पञ्चमुख शङ्कर ध्यायिब सुमन ।
दशभुज शिबङ्कु चिन्तिला उत्तारे,
ए शिबरक्षा पाठ करिब श्रद्धारे ॥ (२)

रखन्तु गङ्गाधर शिर देश मोर,
भाल रखन्तु मोर अर्द्धेन्दुशेखर ।
कन्दर्प-ध्वंसी मोर रखन्तु नयन,
कर्ण रखन्तु मोर भुजग-मण्डन ॥ (३)

नासिका मो रखन्तु त्रिपुर-अराति,
मुख रखन्तु मोर जगतर पति ।
जिह्‍वा रखन्तु मोर बाणीङ्क ईश्‍वर,
शिति-कन्धर ग्रीबा रखन्तु मोहर ॥ (४)

श्रीकण्ठ कण्ठ रक्षा करन्तु मोहर,
स्कन्ध बेनि रखन्तु बिश्‍व-धुरन्धर ।
बेनि भुज रखन्तु भूभार-हारक,
कर रखन्तु मोर पिनाक-धारक ॥ (५)

हृदय मोर रक्षा करन्तु शङ्कर,
गिरिजापति मोर रखन्तु उदर ।
मृत्युञ्जय मोहर रखन्तु नाभिकि,
ब्याघ्र-चर्म-धारक रखन्तु कटिकि ॥ (६)

दीन-आर्त्त-शरणागत-जन-प्रिय,
प्रभु रक्षा करन्तु मोर सक्थि द्वय ।
दुइ ऊरु रखन्तु देब महेश्‍वर,
दुइ जानु रखन्तु जगत-ठाकुर ॥ (७)

जङ्घ दुइ जगत-करता रखन्तु,
गणाधिप मो गुल्फ सुरक्षा करन्तु ।
पाद रक्षा करन्तु करुणा-सागर,
सदाशिव सर्बाङ्ग रखन्तु मोहर ॥ (८)

ए शिब-बळ-य़ुक्त रक्षा पढ़‍इ य़े,
शिब-साय़ुज्य लभे सर्ब काम भुञ्जे ॥ (९)

ग्रह भूत पिशाच आदि निशाचरे,
य़ेते भ्रमुथाआन्ति तिनि भुबनरे ।
ए शिबनाम रक्षा करन्ते श्रबण,
भये पळाइय़ान्ति दूररु तक्षण ॥ (१०)

अभयङ्कर नाम शिब-कबच ए,
भक्ति सहकारे य़े कण्ठे घेनिथाए ।
तिनि भुबन बश होइथाए तार,
दुःख शोकरु मुक्ति लभ‍इ से नर ॥ (११)

ए शिब-रक्षा य़ेउँ प्रकारे स्वपने,
नारायण आदेश करिले सुमने ।
प्रभातुँ उठि य़ाज्ञबल्क्य य़ोगीबर,
सेहि रूपरे ताहा लेखिले सत्वर ॥ (१२)

मुनि-प्रबर य़ाज्ञबल्क्य-विरचित,
श्रीशिबरक्षा-स्तोत्र एथि समापत ॥
* * *  


श्रीकाशीबिश्‍वनाथ प्रभुङ्क दयारे,
बिरचित हेला ए सरळ पदरे ।
श्रीबिश्‍वनाथ प्रभु सर्ब मनोरथ,
पूर्ण करिबे ताङ्कु नम‍इँ सतत ।
श्रीहर-ग‌उरीङ्क पङ्कज-चरण,
हरेकृष्ण मेहेर भजे अनुक्षण ॥

= = = = = = = = = = = = = = = 


(This Śiva-Rakshā-Stotra has been Published and included in the Book
Śrī-Rāma-Rakshā-Stotra Translated by Harekrishna Meher,
Published by : Bani Bhandar, Berhampur, Ganjam, Orissa, 1977.)

= = = = = = = = = 


Ref : Śiva-Rakshā-Stotram :
*http://www.worldcat.org/search?q=au%3AHarekr%CC%A5shn%CC%A3a+Mehera&qt=hot_author
*
http://www.worldcat.org/oclc/10358769&referer=brief_results
= = = = = = =  
Sri-Rama-Raksha-Stotra : Link :
http://hkmeher.blogspot.in/2009/10/sri-rama-raksha-stotram-oriya-h-k-meher.html
= = = = = = = = =