Saturday, August 11, 2007

Oriya Kavya 'Tapasvini' Canto-4 of Poet Gangadhar Meher/ Dr.Harekrishna Meher

Extracts From Original Oriya Kavya ‘Tapasvini’
Of Poet Gangadhara Meher
*
Canto-IV Mangale Aila Usha’ (मङ्गळे अइला उषा)
Original Oriya written in Chokhi Raaga.
*
Here the readers may enjoy the beautiful expression and musical charm of Oriya literary metre ‘Chokhi’, excellence of alliterations along with emotional intimate relationship between Nature and mankind. Aspects of Nature such as Usha (Dawn), Zephyr, Black Bee, Fragrance, Cuckoo, Kumbhatua and Kalinga Birds, River Tamasa, Vana-Lakshmi (Sylvan Beauty) – all are personified here with sympathetic affinity. Hence an ecological phenomenon also finds a place of interest. 

As the context goes on, in the hermitage of Sage Valmiki, Nature greets the exiled Sita as an esteemed Queen and offers all the royal formalities of worship. Dawn, the blooming lotus-eyed lady, cherishing hearty desire to behold Sita and bringing gifts of dew-pearls in her leafage-hands, stands in the outer courtyard of ashram and in cuckoo’s voice speaks to grace her with Sita’s benign sight. The retinues of Usha do their duties to wake up Sita. Usha appears as a Goddess of Yoga having Sun-brown costume, blooming smile of flowers and calm figure. Sita extends her reverence and devotion to the auspicious Usha. 

Further accompanied by the matron Anukampa and the hermit-girls, Sita goes to River Tamasa to have an early bath. Tamasa welcomes Sita, with own wave-hands places her on the watery lap and embraces affectionately. Tamasa regards Sita as her daughter and shows filial affections. Sita, the devoted and banished wife of King Rama finds Tamasa as the Embodiment of Mother and sole peaceful resort of her later life. Here dialogues between Tamasa and Sita are really very heart-touching and impressive. In Oriya literature, significant is the epithet ‘Prakriti-Kavi’, Poet of Nature, for Gangadhara Meher.
= = = = = = = = 

For Translations and Introduction, 
See My English, Hindi and Sanskrit Versions of Tapasvini 
placed separately on this site :
* *
*
ओड़िआ तपस्विनी काब्यर चतुर्थ- सर्गरु कियदंश 
* Excerpts from Canto-IV of Original Oriya Tapasvini *
[ FOR CONVENIENCE OF READING, ALL ORIYA WORDS HAVE BEEN SHOWN IN DEVANAGARI SCRIPT AS PRESENTED BELOW.]
*
मङ्गळे अइला उषा
बिकच-राजीब-दृशा
जानकी-दर्शन-तृषा
हृदये बहि ;
कर-पल्लबे नीहार-
मुक्ता धरि उपहार
सतीङ्क बास बाहार
प्राङ्गणे रहि ।
कळकण्ठ-कण्ठे कहिला,
"दरशन दिअ सति ! राति पाहिला ॥" [१]
*
अरुण कषाय बास
कुसुम-कान्ति-बिकाश
प्रशान्त रूप बिश्वास
दिअन्ति मने ;
केउँ य़ोगेश्वरी आसि
मधुर भाषे आश्वासि
डाकुछन्ति दुःखराशि
उपशमने ।
देबा पाइँ नब जीबन,
स्वर्गुँ कि ओह्लाइछन्ति मर्त्त्य भुबन ॥ [२]
*
समीर सङ्गीत गाए,
भ्रमर बीणा बजाए,
सुरभि नर्त्तने थाए
उषा-निदेशे ;
कुम्भाटुआ होइ भाट
आरम्भिला स्तब पाठ
कळिङ्ग अइला पाट-
मागध बेशे ।
लळित मधुरे कहिला,
"उठ सती-राज्य-राणि ! राति पाहिला ॥" [३]
*
मुनि-मुख-बेदस्वन
पूर्ण कला श्याम बन
उठिला भेदि गगन
उच्च ॐकार ;
बैकुण्ठे देइ तृपति
अनन्त-श्रुतिकि गति
बिहिला कि सरस्वती-
बीणा-झङ्कार ।
बेळुँ बेळ बन उज्ज्वळ,
मन्त्र-बळे य़ेह्ने बढ़ि आसिला बळ ॥ [४]
*
एकाळे ब्रह्मचारिणी
अनुकम्पा तपस्विनी
आसि जनक-नन्दिनी
पाशे गम्भीरे ;
बोइले, "उठ बैदेहि !
उषा सुकुमार-देही
आसिछि, दर्शन देइ
तोष बिधिरे ।
तमसा रहिछि अनाइँ,
कोळ करि थरे सुख लभिबा पाइँ ॥ [५]
*
पद्मिनी-हृद-शिशिर-
बिन्दुरे खर-रश्मिर
प्रतिबिम्ब परि बीर
राम-मूरति ;
शोक-जर्जरित चित्त-
फळके करि चित्रित
हेले आसनुँ उत्थित
जानकी सती ।
नमि अनुकम्पा-पयरे,
बन्दिले उषार पद सबिनयरे ॥ [६]
*
बोइले ताकु प्रशंसि,
"तुम्भे तिमिर-बिध्वंसि-
रबि-आगमन-शंसी
हुअ संसारे ;
तुम्भ कोमळ चरण
करे ज्योति आहरण
तहिँ य़ाउछि शरण
दृढ़ आशारे ।
शुभ्र-सउरभ-रसिके !
शुभ-सम्पादिनी हुअ रघुबंशिके ॥" [७]
*
उत्सुक-हृदये रात्री-
शेषरे आश्रम-धात्री
तमसा निर्मळ-गात्री
पबित्र-धारा ;
प्राङ्गणे कुसुम बिञ्चि
सुबासित नीर सिञ्चि
मङ्गळ प्रदीप रचि
प्रभाती तारा ।
मुहुर्मुहु मीन-नयने,
चाहुँथिला सीता-सती-शुभागमने ॥ [८]
*
उटजु तापस-कन्या-
गणङ्क आदर-बन्या-
प्लाबने जगत-धन्या
सती-रतन ;
बाहारि अबगाहने
अनुकम्पाङ्क गहणे
तमसा-धार बहने
कले गमन ।
सतीङ्कि तमसा अङ्करे,
घेनि स्नेहे आलिङ्गिला तरङ्ग-करे ॥ [९]
*
अमृत मधुर स्वरे
बोइला परितोषरे,
"माआ गो ! मो मानसरे
न थिला आशा ;
करिब अङ्के बिहार
राजलक्ष्मी-हृद-हार
सीता करि परिहार
भोग-पिपासा ।
भाग्यबती मोते संसारे,
बोलिबे तो य़ोगुँ एका परशंसारे ॥ [१०]
*
बने बने भ्रमि भ्रमि
गण्ड कुहुके न भ्रमि
बहु बाधा अतिक्रमि
स्वच्छ जीबने ;
अन्धार दुःख न गणि
आलोक सुख न मणि
चालिछि दूर सरणी
नत बदने ।
जनम करुछि सफळ,
तोय दाने तोषि तीर-बासी सकळ ॥ [११]
*
मन्दाकिनी गोदाबरी
से सबु गुणे मो सरि,
तथापि बर्द्धन करि
छन्ति गौरब ;
लभि तो पबित्र पद-
चिह्न अक्षय सम्पद
दिबिषद-पद-प्रद
अङ्ग-सौरभ ।
ताहा थिला मोर बाञ्छित,
तदभाबे हेउथिलि मने लाञ्छित ॥ [१२]
*करिथिलि शुभ कर्म
बोलि आणि देला धर्म
समये तोते मो मर्म-
बासना जाणि ;
पाइछि दुर्लभ धन
करिबि तृप्ति साधन
निति करि सम्बोधन
कोळकु आणि ।
अङ्ग-परिमळ तोहर,
हेब मोर जीबनर कळुष-हर ॥ [१३]
*
मो कोळ केळि-चपळ
सारस मराळ-दळ
कोक य़ुगळ य़ुगळ
बक-पङ्कति ;
तो पुण्यमय शरीर-
क्षाळने पूत मो नीर-
पाने बञ्चिथिबे चिर
दिन मो कति ।
कळनाद छळे तो य़श,
गाइ मो श्रुतिकि तोषुथिबे अजस्र ॥ [१४]
*
पतिब्रता-अङ्गे लागि
पबित्र हेबार लागि
ब्रतती-बास-बिरागी
प्रसूनमान ;
दूरुँ दूरुँ झासि झासि
धाइँथिबे भासि भासि
भ्रमुथिबे आसि आसि
तो सन्निधान ।
स्नान समये मो पयरे,
दयामयि ! न पेलिबु ताङ्कु पयरे ॥ [१५]
*
मो कूळे चाळि चरण
करिबु माँ ! बिचरण
ब्यपदेशे बितरिण
अमर-कान्ति ;
ता लभि बन-पादप-
राजि होइ दप-दप
बहिबे अमर-दर्प
बिहिबे शान्ति ।
पल्लबे पाटळ श्यामळ,
रुचिर रुचि रहिब चिर निर्मळ ॥" [१६]
*
सीता बोइले, " पनीर-
मधुर ए स्वच्छ नीर,
नीर नुहे, जननीर
क्षीर प्रत्यक्षे ;
गिरि-स्तनुँ बिनिःसृत
होइ आसुछि अमृत-
धारा परि सीता मृत-
कळपा लक्ष्ये ।
ओहो ! तु त मो माँ ए देशे,
मो दुःखे बिदीर्ण-बक्षा तमसा-बेशे ॥ [१७]
*
छेद भेदिअछि पृष्ठ
से पाख हेउछि दृष्ट,
तथापि सुताकु तुष्ट
करिबा पाइँ ;
फिटाइ स्नेह-लोचन
प्रीति-मधुर बचन-
बिन्यासे चाटु रचन
करु गेह्लाइ ।
धन्य धन्य माँ ! तो हृदय,
मो दुःख-आतप पाइँ बालुकामय ॥ [१८]
*
राम-साम्राज्ये य़े सीता
लोक-लोचने दूषिता
होइ चिर निर्बासिता
से तोर मते ;
निज पतिब्रता-धर्म-
बळे स्थाबर जङ्गम
पबित्र-करणे क्षम
हेब जगते ।
माता बुझे सुता-बेदना,
माता-नेत्रे दग्ध-मुखी चन्द्र-बदना ॥ [१९]
*
तो तीर चिर आश्रय
हेलाणि मोर निश्चय
भरसा तो शान्तिमय
पद-कमळे ;
शून्य य़ार चराचर
जननी-कोळ मातर
तार आदर-आकर
मही-मण्डळे ।
जननी य़ा रत्न-गरभा,
काहिँकि से अन्य स्थान लोड़िब अबा ?" ॥ [२०]
= = = = = = = = 

Updated : 
Please see the Link for Tapasvini : 
= = = = = 

9 comments:

Sambit said...

A very loudable attempt! I was very touched and.. hope to see many more such works being made available on the internet. I reached your page follwoing a querry on Upendra Bhanja. The article on him proved to be quite informative. I thank you from the bottom of my heart.

Alex said...

Excellent....You have done a great job sir. I got to know about ur site from wikipedia article about Gangadhar meher which I created. Me being a meher I am proud of people of our community.

Unknown said...

To me it is an unique attempt ever made by any oriya. But the script in Devnagari can be replaced by oriya script of i-leap. It can be typed through phonetic transliteration. If any help is needed, I can extend my help.

Unknown said...

I want this .. Back in courses of matric students

Unknown said...

anyone have the book summary??

Unknown said...

fantastic

RANI said...

ki sundara kabya!!

Unknown said...

It's really a good poem. Thank you for such beautiful attempt and made available

Sakti sir said...

बहत सुन्दर काव्यांश ।