Tuesday, July 9, 2013

रथय़ातरा - Kosali Song 'Ratha Jaataraa' (Telecast on Doordarshan Oriya Channel) Dr.Harekrishna Meher)

Kosali Song ‘Ratha Jaataraa’
Lyrics and Tuning By: Dr.Harekrishna Meher
*
(Video with Folk-Dance Telecast
on Doordarshan Oriya Channel 
by Bhawanipatna Doordarshan Kendra on 8 July 2013)
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
रथय़ातरा (कोसली गीत)
गीत एवं स्वर-रचना : डॉ. हरेकृष्ण मेहेर
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

चाल देखि जिमा सजनि !
गुँड़िचा य़ातरा  रथ दुतिआ ।
दीनदुःखहारी   कुर्‌पासिन्धु हरि
लीलामय पर्‌भु  नीलाचलिआ ॥
चाल देखिजिमा सजनि ! (०)
*
अषाड़् मासर् शुकल्  दुतिआ तिथि,
रथ परब् लागि  आनन्द पुर्‌थी ।
भाब-बिनोदिआर्  पहण्डि बिजे,
पर्‌भु नाना बेश  भकतर् काजे ।
घोष जातरा, शोभा-पसरा,
गज्‌पति रजाँकर्  छेरा पहँरा, आए परम्परा ।
गति-मुक्तिदाता    जगतर् करता
केड़े सुन्दर् मुँड़े  दिशे टाहिआ  ॥
चाल देखिजिमा सजनि ! (१)
*
नन्दिघोषे चकाआखिआ निजे,
तालध्वजे  ददा बलराम्  बिजे ।
देबदलन् रथे  सुभद्रा बहेन्,
देखि करि लोकर्  जीबन धएन् ।
केते गहलि, पुरी बड़् खुलि,
घँट हरिबोल  पड़्‌सि उछुलि, पबितर् धूलि ।
मन् जाएसि लाखि   तिन् मूर्‌ति देखि 
नीला-मोति-सुना  तिन् रङ्गिआ ॥
चाल देखिजिमा सजनि ! (२)
*
जार् भाबना जेन्ति  पर्‌भु से रूप,
उकिआ हरिर् नाम  अन्धार पाप ।
हजार् हजार् भक्त  पुरीने जमा,
शिरी-जगन्नाथ  बिचित्र-कर्मा ।
पतित-पाबन्, बाना बहिछन्,
मन्दिर्‌नुँ माउसी-घर्‌के जाउछन्, मङ्गल दर्शन् ।
से त माहापुरु  परंब्रह्म दारु
पादे कोटि जुहार्  जय् कालिआ ॥
चाल देखिजिमा सजनि ! (३)  *
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Updated : 
As the DD Song Video is not available, 
a Homemade Video bearing the Source Song is presented here.  

Lyrics, Tuning and Voice by : Dr. Harekrishna Meher. 
*
RathaJaataraa : Video: YouTube : Link :   
https://www.youtube.com/watch?v=Uwqu96aA4_I&feature=youtu.be 
= = = = = = = = = 


Related Links : 
= = = = = = = = =
Literary Works of Harekrishna Meher :
Videos of Dr. Harekrishna Meher : 
Link : 
http://hkmeher.blogspot.in/2016/04/videos-of-drharekrishna-meher-sanskrit.html
Dr. Harekrishna Meher’s Videos : Search : 
Youtube Link :