Monday, October 15, 2018

'Svasti-Haste ! Namaste' (Sanskrit Poem - देवी-स्तोत्रम्): Dr. Harekrishna Meher

'Svasti-Haste ! Namaste' (Sanskrit Poem)
By : Dr. Harekrishna Meher 
(From * Stavarcana-Stavakam * Kavyam)
= = = = = 
स्वस्ति-हस्ते ! नमस्ते (देवी-स्तोत्रम्)  
रचयिता : डॉ. हरेकृष्ण-मेहेरः 
= = = = = 
सम्मान्या स्वीय-नाम्ना  महति जगति या  दुर्गते-र्नाशयित्री
दैत्यानां दारयित्री  दर-दुरित-कृतां  चण्ड-मुण्डादि-हन्त्री ।
चण्डी वै खण्डिताघा  प्रहरण-निवहै-र्मण्डिताङ्गी प्रचण्डा
दुर्गे ! त्वं दुःख-दूरं  कुरु भुवि कृपया  लोक-कल्याणमार्गे ॥ (१)
*
आशीर्वादं प्रदेहि  प्रणतजन-कृते  सर्वदा शर्वजाया
रुद्राणी त्वं सुभद्रं  वितर चिरदिनं  शक्तिराद्या सुविद्या ।
नित्या कात्यायनी त्वं  दह कलि-कलुषं  कालिका कालरूपा
मूर्त्तिस्ते सौम्य-भीमा  तिरयतु नितरां भीतिमातङ्कजालम् ॥ (२) 
*
सिंहासीना सुहासा  विदलित-महिषा  दिव्यभासा विभान्ती
मह्यां मोहादि-हन्त्री  गणपति-जननी  मोहिनी माननीया ।
मन्दारै-र्मोदयन्ती  रुचिर-हिमगिरे-र्नन्दिनी स्कन्दमाता
वन्द्या गीर्वाण-वृन्दै-र्हर हर-दयिते !  स्वान्त-सन्तापजातम् ॥ (३)
*
हिंसा-द्वेषादि-वैरं  क्षपयतु नियतं  तेऽनुकम्पा प्रकामं
भक्ति-प्रेम-प्रसूनं  प्रवितरतु जने  स्वस्ति-हस्ते ! नमस्ते ।
सौहार्दं हास्य-मोदं  प्रदिशतु करुणा  पावनी तावकीना
मध्येविश्वं सुराध्यं  प्रसरतु सरसं  सांमनस्यं प्रशस्यम् ॥ (४)
*
सौन्दर्यानन्द-धात्री  त्वमिह सुमहिता  वन्दनीया वदान्या
हे मातः ! प्रार्थनेयं  विनय-समुदिता  पाद-पद्मे त्वदीये ।
सर्वान् दोषान् क्षमस्व  प्रशमय सदयं  वेदना-दैन्य-भारं
बुद्धि-र्विद्या समृद्धि-र्विलसतु सबलं  सादरं ते प्रसादैः ॥ (५)   
= = = = = 

(Published as आवाहनी Slokas in
‘Bartika’  Famous Odia Literary Quarterly,
Dasahara Special Issue, October-December 2018, 
Dasarathapur, Jajpur, Odisha.)
= = = = = 

Related Links :
Stavarchana-Stavakam : स्तवार्चन-स्तवकम् (स्तोत्र-काव्यम्)  
Link :
* * * 
Contributions of Dr. Harekrishna Meher to Sanskrit Literature:  
Link :
Translated Kavyas by : Dr.Harekrishna Meher :
Link :
= = = = =  

Friday, October 12, 2018

Kosali Geet-Mala (कोसली गीतमाला): Dr. Harekrishna Meher

Kosali Geet-Mala  (Anthology of Original Kosali Songs)
By : Dr. Harekrishna Meher
= = = = = =
कोसली गीतमाला
रचयिता : डॉ. हरेकृष्ण मेहेर 
= = = = = =

Extracts :

Maati Maar Baasanaa (माटि माआँर् बासना): Patriotic Song :
(Telecast on DD National Odia)
Link :
*
= = = =  
Dasaraa Aelaa Re (दश्‌रा आएला रे) :
Link :
= = = =  
Kalaa Thakura (कला ठाकुर : कोशली कृष्ण-भजन) :  
Link :
= = = =   

  
Related Links :
कोशली गीतमाला : Kosali Geeta-Mala (Anthology of Original Kosali Songs)  
By : Dr. Harekrishna Meher
Link :
https://hkmeher.blogspot.com/2018/10/kosali-geet-mala-dr-harekrishna-meher.html
*
Biodata (English):
*
Literary Works of Dr. Harekrishna Meher :
Link :
* * *

Kalaa Thaakura (कला ठाकुर): Kosali Song Bhajan: Dr. Harekrishna Meher

Kalaa Thaakura (Kosali Song - Bhajan)
Lyrics and Tuning By : Dr. Harekrishna Meher
(From * Koshali Geet-Maalaa*)
* * * *
कला ठाकुर (कोशली कृष्ण-भजन)
गीत एवं स्वर-रचना : डक्टर् हरेकृष्ण मेहेर
= = = = = = = = = =
कला कला मेघे तमर्
रूप्‌ देखि करि उषत्‌ हेसि मोर्
मन्-मजूर ।
कला कोइलिर्‌ गलानुँ
कुहु-कुहु ताने झरि आएसि
बएँशी सुर ।
कला ठाकुर ॥ (०)
*
तमे सुन्दर्‌ कला-बरन हो,
बृन्दाबनर्‌  नील रतन ।
रूप्‍ तमर्‌  नील गगन हो,
गोपीनाथ  नन्दर्‌ नन्दन ।
पाशे हउ कि दूरे
तमर्‌ बेनु-सुरे
राधा मीरा सङ्गे सभे आतुर ।
कला ठाकुर ॥ (१)
*
काह्ना तमर्‌  कलिआ चिह्ना हो,
केलि-कदम्‌  नील जमुना ।
पर्‌भु तमर्‌  दरशन्‌ बिना हो,
हुरुद्‌ मोर्‌  अन्धार छिना ।
आस थरे  इने
बुलि जिब छने
उजल्‌ हेइ जिबा मोर्‌ अन्तर ।
कला ठाकुर ॥ (२)
*
केन्‌ जाने  तमर्‌ महिमा हो,
तार् किछु  नाइँन सीमा ।
जेते दिन्‌  सँसारे थिमा हो,
तमर्‌ नाम्‌  जश गाएमा ।
तमर्‌ धिआन्‌ करि
जीबन्‌ जाउ सरि
शिरी-पादे आमर्‌ कोटि जुहार ।
कला ठाकुर ॥ (३)
= = = = = = = = 

Related Links :
कोशली गीतमाला : Kosali Geeta-Mala (Anthology of Original Kosali Songs)  
By : Dr. Harekrishna Meher
Link :
*
Biodata (English):
*
Literary Works of Dr. Harekrishna Meher :
Link :
* * *
Contributions of Dr. Harekrishna Meher to Sanskrit Literature:  
*
*
Translated Works of Dr. Harekrishna Meher : 

Saturday, October 6, 2018

दश्‌रा आएला रे (Dashara Aaela Re): Kosali Song: Dr. Harekrishna Meher

दश्रा आएला रे  (कोसली गीत)
गीत-रचना : डक्टर् हरेकृष्ण मेहेर
(From * Kosali Geet-Mala * By : Dr. Harekrishna Meher )
= = = = = =

नूआँखाइ  परब्‌ परे  आएला मास दश्‌रा,
पर्‌कुर्‌तिर्‌  मुहुँ दर्पन्‌  केते शोभा-पस्‌रा ॥ (०)
*
शरद्‌ ऋतु   बड़ा सुन्दर्, 
पैन्‌ निर्मल्‌   नएद्‌ बन्दर्,
कइँ पदम्‌  सरग्‌ चन्दर्,
गीत्‌ कबिता  नाना छन्दर् ।

सुन्दर् शागुआ  पनत्‌-कानि
फसल्‌ हसे  बानि-बानि,
माल्‌ती-महक्‌  हँस्-राग्‌नी,
पबन्‌ नेसि मन्‌के टानि ।
सुजल्‌ सङ्गे- उजल्‌ दिशे  धर्‌ती-रानीर्‌ चेहेरा ।
माटि माआँर्‌ कोले आमर्‌  जीबन्‌ सफा-सुत्‌रा  ॥
आएला मास दश्‌रा ॥ (१)
*
दश्‌रा बएल्‌  देखि जिमा,
महिषासुर्-मर्द्दिनी माँ,
दुर्गादेबीर्‌  बड़ा महिमा
मङ्गल्‌ कर्‌बे  मङ्गला उमा ।

कुर्पा कले  आदि-शक्‌ति
राबण्‌ मार्‌ले  सीतापति,
रामर्‌ बिजया दश्‌मी तिथि
गुन् गाउछे  सारा पुर्‌थी ।
धरम्‌ रक्षा  लागि देबी  इ दुनिआँर्‌ आश्‌रा ।
ताँकर्‌ पाद-पद्मे आमर्‌  बन्द्‌ना भक्तिभरा ॥
आएला मास दश्‌रा ॥ (२)
*
देबी माणिकेश्वरी माआँर्
पादे आमर्‌  सदा जुहार्,
कलाहाँड़िर्‌  परम्परार्
छतर्‌ जात्रा  बड़ा तिहार् ।

महान्‌ परब्‌  महाभुजार्
दर्शन् काजे  देबी-पूजार्
लोक्‌ आएसन्‌  हजार्‌ हजार्,
पूरि जाएसि  रास्ता बजार् ।
चम्‌के निशान्‌  ढोल्‌ महुरी  बीर-बाएद्‌  घुम्‌रा ।
भले रखिथन्‌  सब्‌के माता  जाउ दुःखर्‌ भारा ॥
आएला मास दश्‌रा ॥ (३) *
= = = = = = = 
* Kosali Song "Dasharaa Aaelaa Re" with Group Dance and choral presentation was telecast on Doordashan National Odia Channel
on 24-10-2012 at 9.30 pm.
Further telecast on Bhawanipatna Doordarshan on 25-10-2012 at 5.30 pm
on the occasion of Dashahara Festival.
*
The Video was produced by Doordarshan Kendra, Bhawanipatna, Kalahandi 
with its music and dance group. 
= = = = = = = =

Related Link :
Kosali Geeta-Mala  (Anthology of Original Kosali Songs)
By : Dr. Harekrishna Meher
*

Thursday, September 27, 2018

Sri-Sambaleswari-Stotram (श्रीसम्बलेश्वरी-स्तोत्रम्): Dr. Harekrishna Meher

Sri-Sambaleswari-Stotram   
By: Dr. Harekrishna Meher
(From Sanskrit Stotra-kavya *Stavaarchana-Stavakam*)
= = = = = = = = =   

श्रीसम्बलेश्वरी-स्तोत्रम्
रचयिता : डॉ. हरेकृष्ण-मेहेरः
(स्तवार्चन-स्तवकम् इति स्तोत्रकाव्यतः)
= = = = = = = = =      
लोकवन्द्या शक्तिराद्या  महामाया महीयसी ।
जयति सा पराम्बिका  देवी श्रीसम्बलेश्वरी ॥ (१)
*
कमनीय-कलेवरा  शमनी सर्वदुष्कृताम् ।
ममतामयी मातस्त्वं  नमस्तुभ्यं महेश्वरि ! ॥ (२)
*
महानदी-तीरे रम्ये  मन्दिरे सुप्रतिष्ठिता ।
अधिष्ठात्री त्वं सम्बलपुरस्य प्रिय-सम्बलम् ॥ (३)
*
शाल्मली-द्रुम-निम्नस्था  माल्य-मन्दार-पूजिता ।
कल्मषं सम्बलेश्वरी  हर त्वं लोहिताम्बरा ॥ (४)
*  
उत्सवे धवलानना  सिन्दूर-वदना स्वयम् ।
जगदुद्धारिणी देवि !  श्रद्धया त्वां नुमो वयम् ॥ (५)
*
त्र्यम्बक-वल्लभा देवी  सम्बलेश्वरी पावनी ।   
अम्बुजाक्षि ! नमस्तुभ्यं  शम्भु-शक्त्यै नमोनमः ॥ (६)
*
तवाशीर्वादः सर्वेषां  ददातु मनोवाञ्छितम् ।   
तव स्नेहाञ्चलच्छाया  भक्तान् रक्षतु सौख्यदा ॥ (७)
*
अम्ब ! त्वं सम्बलेश्वरी  दोषजातं क्षमस्व नः ।
त्रायस्व विपत्तारिणी  दह दुःखं नमोऽस्तु ते ॥ (८)
*
स्तोत्रं श्रीसम्बलेश्वरी-देव्याः प्रियं मुदावहम् ।
श्रीहरेकृष्ण-मेहेर- प्रणीतं तनुतां शुभम् ॥ (९)  
= = = = = = = 

Related Links :
Stavarchana-Stavakam (स्तवार्चन-स्तवकम्) :
* * *
Contributions of Dr. Harekrishna Meher to Sanskrit Literature:  
Link :
*
Translated Kavyas by : Dr.Harekrishna Meher :
Link :
= = = = =