Wednesday, July 4, 2007

About My Original Sanskrit Gitikavya "MATRIGITIKANJALIH"

1. ÌuÉÌuÉkÉ-pÉÉUiÉÏrÉ-pÉÉwÉÉ-xÉÉÌWûirÉÉåmÉeÉÏurÉiÉrÉÉ lÉ MåüuÉsÉÇ pÉÉUiÉÏrÉæÈ mÉëirÉÑiÉ uÉæSåÍzÉMæüUÌmÉ qÉlÉÏÌwÉÍpÉÈ xÉxmÉ×WûqÉkÉÏrÉiÉå xÉÇxM×üiÉ-xÉÉÌWûirÉqÉç. xÉårÉÇ ÎxjÉÌiÉÈ mÉëirɤÉiÉÉqÉlÉÉÌrÉ oÉå…¡ûsÉÔU-lÉaÉUåÅÍcÉU-xÉÇuÉרÉålÉ SzÉqÉ-ÌuɵÉ-xÉÇxM×üiÉ-xÉqqÉåsÉlÉqÉç. iÉ§É ÌuÉÌuÉkÉ-ÌuɱÉ-ÌuÉcɤÉhÉÉ lÉÉlÉÉ-SåzÉÉaÉiÉÉÈ mÉUÈxÉWûxÉëÉÈ xÉÇxM×üiÉÉkÉÏÌiÉzÉÉÍsÉlÉÉå ÌuɲÉÇxÉÈ xÉÉqmÉëÌiÉMüiuÉåÅÌmÉ xÉÇxM×üiÉxrÉ ÌuɵÉeÉlÉÏlÉÇ xuÉÃmÉÇ xÉpÉÉeÉrÉÉgcÉÌ¢üUå. ***

AÉrÉÑwqÉiÉÉ WûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUåhÉ xÉqÉÇ iÉSÉ /

MüÌuÉ-xÉÇxÉÌS iɧÉæuÉ eÉÉiÉÈ mÉËUcÉrÉÉåÅÌmÉ lÉÈ //

MüuÉåqÉïlÉÉåWûUxrÉÉrÉÇ mÉÉæ§ÉÈ xÉÑqÉÌiÉ-lÉlSlÉÈ /

WûUåM×üwhÉ CÌiÉ ZrÉÉiÉÈ MüÌuÉ-lÉÉUÉrÉhÉÉiqÉeÉÈ //

EiMüsÉåwÉÑ MüsÉÉWûÉÎhQû-qÉhQûsÉå sÉÉåMü-ÌuÉ´ÉÑiÉå /

pÉuÉÉlÉÏmÉÉOûlÉÉ-lÉÉÎqlÉ lÉaÉUåÅuÉÎxjÉiÉÉåÅkÉÑlÉÉ //

UÉeÉMüÐrÉå qÉWûÉÌuɱÉsÉrÉå ÍzÉwrÉeÉlÉ-ÌmÉërÉÈ /

xÉÇxM×üiÉÉkrÉÉmÉlÉÉcÉÉrÉï-mÉSuÉÏqÉÉÍ´ÉiÉÈ xÉÑkÉÏÈ //

lÉæwÉkÉÏrÉå qÉWûÉMüÉurÉå M×üiÉ-pÉÔËU-mÉËU´ÉqÉÈ /

xuÉrÉÇ xÉÑUaÉuÉÏ-aÉÏÌiÉ-UcÉlÉÉlÉÑaÉiÉÈ MüÌuÉÈ //

xÉÇxM×üiÉ-lÉuÉaÉÏÌiÉ-UcÉlÉÉ-MüÌuÉlÉÉ ´ÉÏWûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUåhÉ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉËUÌiÉ mÉëMüÉzÉiÉÉqÉÉlÉÏrÉiÉå mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉ-aÉÏÌiÉMüÉsÉXèûM×üiÉÈ xuÉUÍcÉiÉ-aÉÏÌiÉMüÉ-MüÉurÉ-xÉXçaÉëWûÈ. xÉXçaÉëWåûÅÎxqÉlÉç MüÌuÉiuÉ-oÉÉåkÉ-oÉlkÉÑUÉ aÉÏÌiÉMüÉ ÌuÉÌuÉkÉ-ÌuÉwÉrÉ-pÉÉxÉÑUÉ SÏmrÉliÉå. pÉÉUiÉÏrÉMüÌuÉiÉÉxÉÑ aÉÏÌiÉMüÉurÉ-mÉUqmÉUÉ pÉΣüUxÉÉrÉlÉpÉÔiÉÉ ÌuÉiÉlÉÉåÌiÉ xÉqÉåwÉÉqÉÉlÉlSqÉç. mÉëxiÉÉuÉlÉÉ-mɱåwÉÑ aÉÏuÉÉïhÉ-uÉÉhÉÏ-lÉÏUÉeÉlÉÉjÉïÇ mÉëxiÉÔrÉiÉå qÉå aÉÏirÉÉuÉsÉÏrÉqÉç CÌiÉ xuÉrÉÇ ÌuÉÌlÉuÉå± MüÌuÉUÉzÉÉxiÉå, pÉuÉiÉÑ aÉÉæUuÉ-xÉÉæUpÉ-pÉÉxuÉUÉ, ÌuÉeÉÌrÉlÉÏ qÉqÉ SåzÉ-mÉUqmÉUÉ CÌiÉ. qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉ-mɱåwÉÑ mÉUqmÉUÉlÉÑaÉiÉÉÌmÉ lÉÔiÉlÉ-mÉSUcÉlÉÉ-zÉΣüÈ xÉÑiÉUÉÇ mÉëÏhÉÉÌiÉ. UÌuÉ-xɃ¡ûÉzÉÈ xuÉrÉqmÉëMüÉzÉÈ, xÉÇxÉUhÉå iuÉqÉlÉliÉÉMüÉzÉÈCÌiÉ,AoÉsÉÇ xÉoÉsÉÇ zÉÑwMÇü xÉeÉsÉÇ xuÉæUÇ MÑüÂiÉå xÉUsÉÇ uÉ¢üqÉç CÌiÉ uÉÉ xÉÑurÉ£üqÉÑUUÏMÑüÂiÉÈ xÉÑsÉÍsÉiÉ-mÉS-¢üqÉ-MüqÉlÉÏrÉiÉÉqÉç. *** AÉrÉÑwqÉiÉÉ WûUåM×üwhÉålÉ qÉlrÉå MüÌuÉiuÉ-oÉÏeÉÃmÉÈ xÉÇxMüÉU-ÌuÉzÉåwÉÈ MÑüsÉ-mÉUqmÉUrÉÉÎeÉïiÉÈ, rÉiÉÉåÅxrÉ ÌmÉiÉÉqÉWûÈ ´ÉÏqÉlÉÉåWûU-qÉåWåûU-lÉÉqÉÉÅeÉÌlÉ xÉUxÉ-pÉÍhÉiÉÏlÉÉqÉÉMüUÈ MüÌuÉÈ MüÌuÉiÉÉÍ´ÉiÉ-MüÐΨÉïÈ. iÉSèuÉSåuÉÉxrÉ eÉlÉÌrÉiÉÉ ´ÉÏlÉÉUÉrÉhÉÉåÅÌmÉ MüÌuÉ-mÉSuÉÏqÉkrÉÉxiÉåÅÌlÉiÉU-xÉÉkÉÉUhÉÏqÉç. AjÉcÉ MåücÉlÉÉ§É MÑüsÉ-mÉUqmÉUÉÍkÉaÉiÉ-xÉÇxMüÉU-ÃmÉåhÉ MüÌuÉiuÉ-oÉÏeÉpÉÔiÉÉÇ zÉΣÇüÇ lÉ qÉlrÉliÉå; iÉå iÉÑ SåuÉiÉÉ-mÉëxÉÉS-eÉlrÉqÉSعqÉåuÉ MüÌuÉiuÉ-zÉΣü-MüÉUhÉÍqÉÌiÉ iÉSÉiqÉMü LuÉ xÉÇxMüÉU CÌiÉ xuÉÏMÑüuÉïÎliÉ. rÉjÉÉ iÉjÉÉ uÉÉ pÉuÉiÉÑ, EpÉrÉjÉÉÅÌmÉ mÉëÌiÉmɱiÉ LuÉÉ§É MüuÉÌrÉiÉËU xÉÇxMüÉUuɨuÉqÉç. iɧÉÉÌmÉ xÉÑUuÉÉhÉÏ-zÉUhÉÉåÅrÉÇ mÉëxiÉÉæÌiÉ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉÇ oÉWÒûiÉUÉprÉÉxÉ-urÉÑimÉΨÉ-sÉprÉqÉç. iÉjÉÉ cÉ, MüÌuÉiuÉÇ eÉÉrÉiÉå zÉ£åüuÉï®ïiÉåÅprÉÉxÉ-rÉÉåaÉiÉÈ, AxrÉ cÉÉÂiuÉ-ÌlÉwmɨÉÉæ urÉÑimÉΨÉxiÉÑ aÉUÏrÉxÉÏ CirÉÑ£ü-ÌSzÉÉ uÉÉaSåuÉiÉÉ-mÉëxÉÉSÉiÉç MüÉsÉ¢üqÉåhÉ cÉÉ cÉÉÂiÉUgcÉ xÉqmÉixrÉiÉå xÉÇxM×üiÉ-MüÌuÉiÉÉuÉlÉÏ-M×üiÉmÉSxrÉÉrÉÑwqÉiÉÉå WûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUxrÉ MüÉurÉÍqÉirÉÉzÉÉxqÉWåû.

- mÉëÉå.´ÉÏÌlÉuÉÉxÉ-UjÉÈ (E‹ÌrÉlÉÏ, 15-9-1997)

*

2. aÉÏÌiÉwÉÑ xÉÉqÉÉZrÉÉ CÌiÉ xÉqÉÑ®UirÉÉcÉÉrÉÉåï UÉeÉzÉåZÉUÉåÅuÉÎliÉxÉÑlSUÏeÉÉÌlÉÈ . xÉÉqÉuÉåSÉÍpÉkÉÉlÉå mÉërÉÑ£üÈ xÉÉqÉ-zÉoSÉåÅmrÉlÉÑWûUirÉÍpÉmÉëÉrÉÍqÉqÉqÉåuÉ. xÉÉqÉrÉÌiÉ iÉÉåwÉrÉÌiÉ (sÉrÉ-qÉÉkÉÑrÉåïhÉ) SåuÉÉÌlÉÌiÉ xÉÉqÉ. LuÉÇ ÌWû xÉÉqÉ-zÉoSÉå aÉÏiÉ-mÉrÉÉïrÉ LuÉ mÉëÌiÉpÉÉÌiÉ. xÉÉqÉ-mÉrÉÉïrÉiuÉÉSè aÉÏÌiÉiɨuÉqÉÌmÉ mÉë¦ÉiÉqÉÇ uɨÉïiÉå. * rɱÌmÉ MüÉurÉzÉÉx§É-sɤÉhÉ-ÌuÉkÉÉÌrÉÍpÉ-pÉïUiÉ-pÉÉqÉWûÉåSèpÉOû-qÉqqÉOûÉÌSÍpÉ-aÉÏïiÉÉZrÉÈ MüζÉiÉç MüÉurÉ-mÉëMüÉUÉå lÉ urÉÉZrÉÉiÉÈ, iÉjÉÉÌmÉ aÉÏiÉ-xÉÇÌuÉkÉÉlÉMü-ÌuÉuÉUhÉpÉÉÎgeÉ xÉqÉÑmÉsÉprÉliÉå oÉWÕûlÉÉÇ mÉëÌiÉpÉÉmÉËUwPûÉlÉÉÇ MüuÉÏlÉÉÇ qÉiÉÉÌlÉ. *

rÉÉ ÌMüsÉ aÉÏÌiÉÈ xÉæuÉ aÉÏiÉÇ aÉÉlÉÇ cÉÉÌmÉ. aÉÏiÉÇ aÉÉlÉÍqÉqÉå xÉqÉå CirÉqÉUÈ ;aÉÏiÉÇ aÉÉlÉÍqÉÌiÉ mÉëÉå£üqÉçCÌiÉ WûsÉÉrÉÑkÉÈ. MüÉÍsÉSÉxÉÉÍpÉqÉiÉÇ aÉårÉÇ cÉÉÌmÉ aÉÏiÉ-aÉÉlÉ-mÉrÉÉïrÉpÉÔiÉqÉåuÉ. * UÉaÉ-mÉËUuÉÉÌWûlÉÏ aÉÏÌiÉËUÌiÉ MüÉÍsÉSÉxÉÈ, U£Çü aÉÏiÉÍqÉÌiÉ zÉÔSìMüÈ. aÉÏiÉ-UÉaÉåhÉ WûÉËUhÉåÌiÉ ÌlÉaÉSÌiÉ MüÉÍsÉSÉxÉÈ ; qÉlÉÉåWûUÇ pÉuÉÌiÉ aÉÏiÉÍqÉÌiÉ zÉÔSìMüÈ. ÌuÉUÍcÉiÉ-mÉSÇ pÉuÉÌiÉ aÉÏiÉÍqÉÌiÉ MüÉÍsÉSÉxÉÈ ; pÉÉuÉÉÎluÉiÉÇ pÉuÉiÉÏÌiÉ zÉÔSìMüÈ. qÉkÉÑU-sÉÍsÉiÉ-xÉqÉ-xTÑüOû-zÉoSæÈ zÉÑSìMüÉå rɱÌmÉ ÌMüÎgcÉSÍkÉMÇü uÉ£ÑüqÉÑixÉWûiÉå, iÉjÉÉÌmÉ xÉuÉåïÅmrÉåiÉå aÉÑhÉÉÈ mÉrÉïuÉxrÉÎliÉ MüÉÍsÉSÉxÉÉå£ü-aÉÏiÉ-uÉæÍzÉwšåwuÉåuÉ. xÉÉqÉuÉåS-aÉÉåqÉÑZÉiÉÈ xÉqÉÑ°ÕiÉårÉÇ aÉÏiÉ-qÉlSÉÌMülÉÏ pÉÉUiÉpÉÔÍqÉ-MüsmÉÇ xÉÇxM×üiÉ-uÉÉXèûqÉrÉÇ mÉÑlÉiÉÏ iÉiÉÈmÉëpÉ×iÉÏSÉlÉÏÇ rÉÉuÉSqÉlSqÉlÉuÉÎcNû³ÉÇ mÉëuÉWûÌiÉ.

AuÉÉïcÉÏlÉ-xÉÇxM×üiÉ-aÉÏÌiÉMüÉUåwÉÑ sÉokÉ-mÉëÌiɸÉå qÉåWåûUÉåmÉÉÀûÉå QûÉ. WûUåM×üwhÉÉå ÌlɶÉmÉëcÉÇ xuÉMüÉurÉaÉÑhÉæÈ mÉëjÉiÉå. *** zÉÉx§É-qÉljÉlÉ-¤ÉqÉÉ mÉëÌiÉpÉÉ iÉxrÉ MÑüxÉÑqÉ-xÉÑMÑüqÉÉUå MüÉurÉ-mÉëhÉrÉlÉåÅÌmÉ xÉqÉÇ mÉëpÉuÉÌiÉ. iÉxrÉæuÉ qÉåWåûU-MüuÉåUlrÉiÉqÉÉ MüÉurÉM×üÌiÉ-qÉÉïiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉ-lÉÉqlÉÏ xÉqmÉëÌiÉ mÉëMüÉzrÉiÉå. aÉÏÌiÉMüÉurÉåÅÎxqÉlÉç mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉ-ÍqÉiÉÉÌlÉ sÉÍsÉiÉsÉÍsÉiÉÉÌlÉ aÉÏiÉÉÌlÉ uɨÉïliÉå ÌuÉÌuÉkÉ-ÌuÉwÉrÉÏÍhÉ, rÉÉÌlÉ mÉÉPÇû mÉÉPÇû UxÉÉåSìåMü-qÉÑMÑüÍsÉiÉÇ eÉÉrÉiÉå xÉWØûSrÉ-qÉÉlÉxÉqÉç. * xÉUsÉ-xÉUsÉæ-pÉÉïuÉ-mÉëiÉlÉlÉ-¤ÉqÉæÈ mÉSæÈ mÉëhÉÏiÉÉ CqÉÉ aÉÏÌiÉMüÉ aÉårÉiuÉÇ qÉlÉÉåWûÉËUiuÉÇ sÉÉÍsÉirÉÇ pÉÉuÉÉÎluÉiÉiuÉÇ cÉåÌiÉ mÉÔuÉÉåïÎssÉÎZÉiÉ-aÉÏiÉ-uÉæÍzÉwšeÉÉiÉÇ xÉqrÉ£ürÉÉ ÌoÉpÉëiÉÏÌiÉ xÉcÉåiÉxÉ LuÉÉ§É mÉëqÉÉhÉqÉç. qÉÉæÍsÉYrÉÉå pÉÉuÉlÉÉÈ mÉëÉrÉåhÉ xÉuÉÉïxuÉåuÉ aÉÏÌiÉwÉÑ xÉqÉÑmÉsÉprÉliÉå. ** MüÉåqÉsÉ-MüÉliÉ-mÉSzÉrrÉÉ aÉÏiÉÉlÉÉÇ mÉëxɽ qÉlÉÉå WûUÌiÉ. ** ´ÉÏWûUåM×üwhÉ-qÉåWåûU-mÉëhÉÏiÉÉlÉÉÇ aÉÏiÉÉlÉÉÇ rÉSè uÉæÍzÉwšÇ qÉÉqÉÌiÉiÉUÉÇ mÉëpÉÉuÉrÉÌiÉ, iÉSÎxiÉurÉÉMüUhÉ-ÌlÉrÉqÉÉlÉÑmÉÉsÉlÉqÉç. pÉΏûqÉÉÌlÉlÉÉqÉÌmÉ MåüwÉÉÎgcÉSuÉÉïcÉÏlÉ-MüuÉÏlÉÉÇ MüÉurÉåwÉÑ qÉrÉÉ SØ¹É A¤ÉqrÉ-SÉåwÉÉÈ. MåücÉlÉ pÉÉwÉÉ-xÉUsÉÏMüUhÉ-urÉÉeÉålÉæuÉ xÉuÉïjÉÉÅzÉÑ®ÉÇ qÉlÉÏwÉÉåSèuÉåÎeÉlÉÏÇ ÌuÉÍcɧÉÉqÉåuÉ xÉÇxM×üiÉ-pÉÉwÉÉÇ ÍsÉZÉliÉÈ mÉËUsɤrÉliÉå. LiÉiÉç xÉuÉïÇ xÉÉåÄRÒÇû lÉÉWÇû ¤ÉqÉÈ. pÉÉwÉÉ-xÉUsÉÏMüUhÉxrÉ xÉqÉjÉïMüÉåÅxqrÉWûqÉÌmÉ.* MüÌuÉ-WûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUÉå urÉÉMüUhÉ-xÉqqÉiÉÉqÉåuÉ pÉÉwÉÉÇ mÉërÉÑlÉ£üÏÌiÉ qÉWûiÉå mÉëqÉÉåSÉrÉ xÉÇxM×üiÉ-xÉÉÌWûiÉÏ-kÉÑUÏhÉÉlÉÉqÉç. qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉ-aÉÏiÉæ-ÌlÉï¶ÉmÉëcÉqÉåuÉ uÉÉaÉÍkɸɧrÉÉ pÉÉhQûÉaÉÉUÇ xÉqÉ×ήqÉåwrÉiÉÏÌiÉ qÉqÉ SØÄRûÉå ÌuɵÉÉxÉÈ. aÉÏiÉåwuÉåwÉÑ mÉëÌiÉmÉSqÉlÉÑxrÉÔiÉÉ sÉrÉ-uÉÉÌWûiÉÉÅÌmÉ xqÉÉUrÉirÉåuÉÉåiMüsÉ-pÉÉwÉÉ-sÉÉÍsÉirÉqÉç. qÉlrÉå, xÉÉqmÉëÌiÉMåü xÉWØûSrÉ-mÉËUkÉÉæ aÉëljÉU¦ÉxrÉÉxrÉ mÉëzÉÎxiÉ-mÉUÉ cÉcÉÉï pÉÌuÉwrÉÌiÉ. xÉÉ cÉcÉæïuÉ MüuÉåÈ xÉÉUxuÉiÉ-mÉÑUxMüÉUÈ. zÉiÉÉrÉÑwrÉqÉÑmÉrÉÉiÉÑ xÉUxuÉiÉÏ-qÉÎlSU-SÏmÉÉåÅrÉÇ ´ÉÏWûUåM×üwhÉ-qÉåWåûU-mÉëZrÉ CÌiÉ xÉmÉëhÉrÉÇ MüÉqÉrÉiÉå,

_ mÉëÉå. AÍpÉUÉeÉ-UÉeÉålSì-ÍqÉ´ÉÈ (ÍzÉqÉsÉÉ, 27-7-1996)

*

3. AÉkÉÑÌlÉMü-xÉÇxMç×iÉuÉÉXèûqÉrÉå aÉÏÌiÉMüÉurÉÉlÉÉÇ xÉeÉïlÉÇ sÉokÉmÉëÌiɸqÉkÉÑlÉÉ. QûÉ.UÉeÉålSìÍqÉ´É-´ÉÏÌlÉuÉÉxÉUjÉ- WûËUS¨ÉzÉqÉÉï-UÉkÉÉuÉssÉpȨ́ÉmÉÉPûÏ-mÉÑwmÉÉSÏΤÉiÉ-UqÉÉMüÉliÉzÉÑYsÉ-WûwÉïSåuÉqÉÉkÉuÉ-pÉÉxMüUÉcÉÉrÉï̧ÉmÉÉPûÏ-CcNûÉUÉqÉβuÉåSÏ-CirÉÉÌSÍpÉÈ mÉëqÉÑZÉæÈ xÉÇxM×üiÉ-MüÌuÉÍpÉÈ lÉuÉlÉuÉÉålqÉåwÉrÉÑ£üÉ aÉÏiÉrÉÉå UcrÉliÉå. ´ÉÏWûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUÉåÅÌmÉ lÉuÉaÉÏÌiÉ-UcÉlÉÉ-ÌlÉmÉÑhÉÈ xÉ…¡ûÏiÉ¥ÉÈ xÉÑMüÌuÉÈ. mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉ-aÉÏÌiÉ-UcÉlÉÉsÉXèûM×üiÉÉåÅrÉÇ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉÈ CirÉÉZrÉÈ MüÉurÉ-xÉXèûaÉëWûÉå lÉ MåüuÉsÉÇ lÉuÉ-lÉuÉÏlÉåwÉÑ ÌuÉwÉrÉåwÉÑ oÉ®ÉÌlÉ aÉÏiÉÉÌlÉ mÉëxiÉÉæÌiÉ, AÌmÉiÉÑ uÉÉcÉMüÉlÉÉÇ qÉlÉÉÇÍxÉ eÉrÉÌiÉ. A§É pÉΣü-´É®É-mÉëhÉrÉ-mÉÔeÉÉ-xÉÉÌWûirÉ-xÉÉÌWûirÉMüÉU-xiÉÑÌiÉ-ÌuɵÉ-lÉÉUÏ-eÉÏuÉlÉÉÌSwÉÑ qÉkÉÑU-qÉkÉÑUåwÉÑ pÉÉuÉåwÉÑ MüuÉåUÍpÉurÉΣüÈ xuÉpÉÉuÉ-MüÉåqÉsÉÉ UxÉ-mÉëuÉÉWû-qÉÉkÉÑUÏqÉrÉÏ pÉuÉÌiÉ iÉUsÉÉ mÉëuÉÉÌWûiÉÉ. ** MüÌuÉiuÉÇ xmÉlSiÉå iÉxrÉ xÉUsÉÉxÉÑ zÉoSÉuÉsÉÏwÉÑ. YuÉÍcÉiÉç ÍcÉliÉlÉqÉÌmÉ xTÑüUÌiÉ, rÉjÉÉ xÉgcÉU kÉqÉåï MüqÉïÍhÉ rÉÉåaÉå, ÌMügcÉlÉÉÌmÉ qÉÍhÉ-MüÉgcÉlÉ-rÉÉåaÉå, MÑü lÉuÉ-lÉuÉqÉÑ°ÉuÉlÉqÉç, eÉÏuÉlÉÇ xÉÑlSUÇ xÉÑlSUÇ iÉlÉÑ-iÉmÉÉåuÉlÉqÉç”. MüÌuÉlÉÉ aÉÏÌiÉ-UcÉlÉÉxÉÑ xÉ…¡ûÏiÉ-iɨuÉqÉÌmÉ xÉÇUΤÉiÉqÉç. xÉuÉïjÉÉ AÍpÉlÉlSlÉÉWûÉåïÅrÉÇ MüÌuÉÈ.

- QûÉ. WûwÉïSåuÉ-qÉÉkÉuÉÈ (aÉÑeÉUÉiÉ) SØMçü-5

* I have gone through your poetry-collection Matrigitikanjalih. Your gitikavyas are simple, but effective. The style reaches its aim. The presentation of thoughts and feelings are minute, subtle and impressive. The simplicity of language successfully attracts the readers. The English translations are helpful to other readers to get some ideas about contemporary Sanskrit writings. I congratulate you for this creation.

-- Dr. Harsh Dev Madhav (Ahmedabad, 9-12-1999)

*

4. pÉÉUiÉ-pÉÉUiÉÏ MüÉ qÉWûlÉÏrÉ ESÉ¨É aÉÉlÉ Wæû qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉÈ”. MüÌuÉ MüÐ rÉWû AlÉuɱ M×üÌiÉ mÉÉÎhQûirÉmÉÔhÉï mÉëÌiÉpÉÉ MüÉ LMü xÉUsÉ xÉUxÉ xÉÉUxuÉiÉ mÉËUmÉëMüÉzÉ Wæû. *** mÉUqmÉUÉ Måü AÉkÉÉU mÉU QûÉ. qÉåWåûU ²ÉUÉ E°ÉÌuÉiÉ lÉurÉ qÉÉæÍsÉMü qÉɧÉÉdlSÉåÇ Måü mÉërÉÉåaÉ xÉå xÉUsÉ xÉÑlSU aÉÏÌiÉqÉÉsÉÉ CxÉ MüÉurÉ qÉåÇ xÉγÉuÉåÍzÉiÉ Wæû. MüÌuÉ MüÐ xÉeÉïlÉzÉÏsÉ sÉåZÉlÉÏ LMü lÉÔiÉlÉiÉÉ MüÉ ÌSaSzÉïlÉ SålÉå qÉåÇ xÉTüsÉ WÒûD Wæû. CxÉ MüÉurÉ MüÐ mÉSÉuÉsÉÏ qÉkÉÑU, mÉëÉgeÉsÉ, xÉÑxmɹ, mÉëxÉÉS-aÉÑhÉqÉrÉÏ AÉæU uÉæSpÉÏï-UÏÌiÉ-xÉqmÉ³É Wæû. * pÉÉuÉÉlÉÑMÔüsÉ sÉÍsÉiÉ-mÉSlrÉÉxÉ-eÉlrÉ cÉqÉiMüÉËUiÉÉ LuÉÇ xÉÉÇaÉÏÌiÉMü qÉÉkÉÑUÏ xÉWØûSrÉ mÉÉPûMü-qÉlÉ MüÉå AlÉÉrÉÉxÉ AÉMüÌwÉïiÉ, ÌuÉqÉÑakÉ AÉæU AÉ¿ûÉÌSiÉ MüUlÉå xÉqÉjÉï WæÇû. SåzÉÉiqÉoÉÉåkÉMüiÉÉ,AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ,SÉzÉïÌlÉMüiÉÉ AÉæU qÉÉlÉuÉiÉÉuÉÉSÏ MüsÉÉiqÉMü pÉÉuÉlÉÉAÉãÇ xÉå CxÉ MüÉurÉ MüÉ aÉÉqpÉÏrÉï E¨ÉqÉ ÃmÉ xÉå mÉËUxTÑüOû WÒûAÉ Wæû. uÉxiÉÑiÉÈ CxÉ MüÉurÉ qÉåÇ qÉÔ¨Éï ÃmÉ qÉåÇ AÇÌMüiÉ WÒûAÉ Wæû MüÉliÉÉ-xÉÎqqÉiÉ uÉÉhÉÏ MüÉ qÉlÉÉåUqÉ AÉsÉåZrÉ. * ÌuÉÇzÉ zÉiÉÉoSÏ Måü xÉÇxM×üiÉ aÉÏÌiÉMüÉurÉ MüÐ ÌuÉMüÉxÉ-kÉÉUÉ Måü mÉëxÉÇaÉ qÉåÇ MüÌuÉ qÉåWåûU MüÐ aÉÏÌiÉMüÉLÆ AlÉåMü ÌuɵÉÌuɱÉsÉrÉÉã qÉåÇ zÉÉåkÉ-ÌuÉwÉrÉ Måü AÇzÉ-ÃmÉ qÉåÇ AliÉpÉÑï£ü WÒûD WæÇû. xÉWûeÉÉiÉ MüÌuÉ-mÉëÌiÉpÉÉ lÉå ElÉMüÐ sÉåZÉlÉÏ MüÉå xÉÉUxuÉiÉ xÉÉkÉlÉÉ Måü ¤Éå§É qÉåÇ oÉÍsɸ iÉjÉÉ xÉÉTüsrÉ-qÉÎhQûiÉ ÌMürÉÉ Wæû.

- QûÉ. lÉuÉÌMüzÉÉåU-ÍqÉ´ÉÈ, qÉÑZrÉ xÉqmÉÉSMü, oÉΨÉïMüÉ’, rÉÉeÉmÉÑU

*

5. xÉÉÌWûirÉUcÉlÉÉ-zÉÉåkÉsÉåZÉ-mÉëÍxÉ®aÉëljÉÉlÉÑuÉÉSÉÌSwÉÑ sÉokÉZrÉÉÌiÉlÉÉ AuÉÉïcÉÏlÉ-xÉÇxM×üiÉ-aÉÏÌiÉMüÉUåwÉÑ AlrÉiÉqÉålÉ WûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUåhÉ ÌuÉUÍcÉiÉÍqÉSÇ aÉÏÌiÉMüÉurÉÇ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉÈ’. pÉÉuÉå xÉWûeÉiÉÉ, pÉÉwÉÉrÉÉÈ mÉëuÉÉWûÈ, mÉSåwÉÑ MüqÉlÉÏrÉiÉÉ cÉ LiÉxrÉ aÉÏÌiÉMüÉurÉxrÉ uÉæÍzÉwšqÉç. * CWû eÉÏuÉlÉ-aÉÏÌiÉMüÉrÉÉÇ eÉÏuÉlÉxrÉ rÉiÉç xÉÉælSrÉïÇ mÉëÌiÉmÉÉÌSiÉÇ iÉSè ÌuÉsɤÉhÉqÉåuÉ. * mÉëuÉkÉïlÉÉrÉ sÉÉåMåüwÉÑ xÉÇxM×üiÉxrÉ xÉqÉÉSØiÉåÈ CirÉlÉålÉ LiÉxrÉÉÈ MüÉurÉ-UcÉlÉÉrÉÉÈ E¬åzÉÈ xTÑüOûÌiÉ. AsɃ¡ûÉUåwÉÑ EmÉqÉÉ-AlÉÑmÉëÉxÉ-AjÉÉïliÉUlrÉÉxÉÉSrÉÈ mÉSå mÉSå MüÉurÉ-xÉÉælSrÉïÇ ÌuÉSkÉÌiÉ. mÉëÉcrÉ-mÉëuÉרrÉÉÅÍpÉmÉëåËUiÉÉåÅrÉÇ aÉëljÉÈ. MüuÉåÌuÉïcÉÉUÉhÉÉÇ cÉÉÂiuÉålÉ xÉWØûSrÉÉlÉÉÇ qÉkrÉå CSÇ aÉÏÌiÉMüÉurÉÇ sÉÉåMüÌmÉërÉiÉÉÇ xÉ…¡ûÍqÉwrÉiÉÏÌiÉ zÉqÉç.

- QûÉ. xÉÑlÉÏsÉMÑüqÉÉU-mÉëkÉÉlÉÈ ( AÉUÉ, ÌoÉWûÉUÈ) AÉUhrÉMüqÉç-ÍxÉiÉqoÉU 1999

*

6. pÉuÉiÉç-mÉëhÉÏiÉÇ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉ-aÉëljÉqÉuÉÉmÉÇ mÉUÇ cÉ iɲÉcÉlÉålÉ mÉËUiÉÉåwÉqÉç. xÉUsÉÈ xÉUxÉ¶É pÉuÉiÉÉÇ uÉÉXèû-ÌlÉwrÉlSÈ. AiÉÏuÉ sÉÍsÉiÉÉ mÉS-zÉrrÉÉÅjÉïaÉÉæUuÉ-xÉÇuÉÍsÉiÉÉ. xÉuÉïjÉÉ xÉÉkÉÑuÉÉSÉWûÉï pÉuÉliÉ LiÉSè-aÉëljÉU¦É-mÉëhÉrÉlÉålÉ. pÉuÉiÉÉÇ xÉuÉïÌuÉkÉÇ qÉ…¡ûsÉqÉlÉÑkrÉÉrÉlÉç ÌuÉUqÉÉqrÉWÇû xÉÑU-xÉUxuÉiÉÏ-xÉqÉÉUÉkÉlÉæMüuÉëiÉÈ .

- mÉëÉå. xÉirÉuÉëiÉÈ zÉÉx§ÉÏ (ÌSssÉÏ, 31-5-1999)

*

7. sÉokÉÉå qÉrÉÉ iɧÉpÉuÉiÉÉÇ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉÈ”. pÉÉuÉ-xÉÉæaÉlkrÉ-ÌlÉpÉïUÉåÅrÉqÉgeÉÍsÉ-lÉÔïlÉqÉåuÉ xÉÇxM×üiÉ-uÉÉXèûqÉrÉ-Í´ÉrÉÇ mÉÑwhÉÉiÉÏÌiÉ qÉå qÉÉåSÉuÉWûqÉç. UÉaÉoÉ®iÉÉxrÉÉgeÉsÉåÈ mÉUÉaÉÍqÉuÉÉlÉÑUÉaÉÇ uÉ®ïÌrÉwrÉÌiÉ ÌuÉSÒwÉÉÍqÉÌiÉ qÉå qÉÌiÉÈ. AÉaÉÉÍqÉÌlÉ MüÉsÉå iɧÉpÉuÉiÉÉqÉrÉÇ mɱ-mÉëMüsmÉÉå oÉWÒûwÉÑ aÉÏÌiÉMüÉurÉåwÉÑ xuÉÏrÉÉÇ uÉæÍzÉwš-ÌuÉÎcNûΨÉÇ mÉëqÉÉhÉÌrÉwrÉiÉÏÌiÉ qÉå SìÄRûÏrÉÉlÉç ÌuɵÉÉxÉÈ. pÉÔrÉÉå pÉÔrÉÉåÅÍpÉlÉlSlÉÉÌlÉ.

- QûÉ. CcNûÉUÉqÉ-βuÉåSÏ mÉëhÉuÉÈ (qÉælÉmÉÑUÏ, E¨ÉUmÉëSåzÉÈ, 3-12-1999)

*

8. qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉÈ mÉÄRûMüU AirÉliÉ iÉ×ÎmiÉ ÍqÉsÉÏ. pÉÉwÉÉ MüÐ xÉUsÉiÉÉ, zÉoS-aÉÑqTülÉ MüÐ AmÉÔuÉï mÉOÒûiÉÉ, xÉÉ…¡ûÏÌiÉMü qÉÉkÉÑrÉï Måü xÉÉjÉ AÉsɃ¡ûÉËUMüiÉÉ MüÐ xÉÔ¤qÉ MüÉUÏaÉUÏ lÉå qÉåUå eÉæxÉå xÉÉkÉÉUhÉ mÉÉPûMü MüÉå pÉÏ UxÉ MüÐ QûÉåsÉÏ qÉåÇ fÉÑsÉÉMüU AÉiqÉ-ÌuÉxqÉ×iÉ MüU ÌSrÉÉ Wæû. SÉzÉïÌlÉMüiÉÉ Måü xÉÉjÉ AÉkrÉÉÎiqÉMüiÉÉ Må MüsÉÉiqÉMü xÉqÉluÉrÉ lÉå MüÌuÉiÉÉAÉåÇ MüÉå pÉÉuÉaÉqpÉÏU oÉlÉÉ ÌSrÉÉ Wæû. MüÌuÉiÉÉ rÉÌS AlÉÑpÉÔÌiÉ MüÉ AÉsÉåZrÉ Wæû, iÉoÉ CxÉ MüÉurÉ qÉåÇÇ ExÉMüÉ UxÉÉå¨ÉÏhÉï ÃmÉ WûÏ SåZÉlÉå MüÉå ÍqÉsÉiÉÉ Wæû. AÉmÉ eÉÉiÉ-MüÌuÉ WæÇû. MüÌuÉ-MüqÉï MüÉ xÉWûeÉÉiÉ MüuÉcÉ-MÑühQûsÉ sÉåMüU AÉmÉlÉå eÉlqÉ ÍsÉrÉÉ Wæû. SåzÉ-ÌuÉSåzÉÉåÇ qÉåÇ CxÉMåü qÉqÉï MüÉå xÉqÉfÉlÉå Måü ÍsÉrÉå UxÉ¥É mÉÉPûMüÉåÇ MüÐ MüqÉÏ lÉWûÏÇ WûÉåaÉÏ. eÉaɳÉÉjÉeÉÏ AÉmÉMüÐ sÉåZÉlÉÏ MüÉå zÉΣü mÉëSÉlÉ MüUåÇ.

- QûÉ. WåûqÉliÉ MÑüqÉÉU SÉxÉ (mÉëÍxÉ® AÉåÌÄQûAÉ sÉåZÉMü, MüOûMü, 5-1-1999)

*

9. qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉ-lÉÉqlrÉÉÈ pÉuÉSÏrÉ-aÉÏÌiÉMüÌuÉiÉÉ-mÉÑÎxiÉMüÉrÉÉÈ mÉëÌiÉ-qÉïrÉÉ sÉokÉÉ, mÉëÏirÉÉ mÉëÌiÉaÉ×WûÏiÉÉ cÉ. xÉÇxM×üiÉ-aÉÏÌiÉMüÌuÉiÉÉrÉÉÈ EixÉpÉÔiÉÈ ZÉsÉÑ EiMüsÉmÉëSåzÉÈ, rÉ§É qÉWûÉMüÌuÉ-eÉrÉSåuÉxrÉ aÉÏiÉaÉÉåÌuÉlSÇ rÉSåuÉ xÉÇxM×üiÉ-uÉÉXèûqÉrÉå mÉëjÉqÉÇ aÉÏÌiÉMüÉurÉÍqÉÌiÉ uÉ£ÑÇü zÉYrÉiÉå, iÉiÉç mÉëhÉÏiÉqÉç, pÉaÉuÉiÉå ´ÉÏeÉaɳÉÉjÉ-SåuÉÉrÉ xÉÉSUÇ xÉqÉÌmÉïiÉÇ cÉ. ** pÉuÉiÉÉÇ xÉÇxM×üiÉ-UcÉlÉÉ xÉUsÉÉ, xÉUxÉÉ, xÉÉsɃ¡ûÉUÉ xÉÑuÉhÉïqÉrÉ-qÉÔΨÉï¶É UÉUÉeÉiÉå. urÉÉMüUhÉÉlÉÑaÉÑhÉqÉÌmÉ UÍcÉiÉÍqÉÌiÉ pÉuÉiÉÉÇ MüÉurÉxrÉ EiMüwÉïÈ. aÉÏÌiÉMüÉurÉÉÌlÉ rÉÉÌlÉ AÉkÉÑÌlÉMü-MüÉsÉå MüÌuÉÍpÉÈ xÉÇxM×üiÉå ÌuÉUcrÉliÉå, iÉÉÌlÉ mÉëÉrÉzÉÈ urÉÉMüUhÉ-§ÉÑÌOû-mÉÔhÉÉïÌlÉ. LiÉSè-SÉåwÉ-qÉÑ£Çü pÉuÉiÉÉÇ MüÉurÉÇ ÌuÉÍzÉwrÉ mÉëzÉÇxÉÉÇ, pÉuÉliÉÉåÅÌmÉ ÌuÉÍzÉwrÉ AÍpÉlÉlSlÉqÉWïûÎliÉ.

- MüÌuÉÈ LxÉç. xÉÑlSUUÉeÉÈ (pÉÑuÉlÉåµÉUqÉç, 13-4-2000)

*

10. QûÉ. WûUåM×üwhÉ-qÉåWåûUÈ qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉgeÉÍsÉËUÌiÉ AÉkÉÑÌlÉMü-xÉÇxM×üiÉ-aÉÏÌiÉMüÉurÉ-xÉXèûaÉëWåû qÉȨ́ÉMü-NûlSÉåÍpÉÈ AlirÉÉlÉÑmÉëÉxÉ-ÌlÉuÉÉïWû-mÉÑUxxÉUÇ mÉgcÉÌuÉÇzÉÌiÉ-ÍqÉiÉÉÌlÉ aÉÏiÉÉÌlÉ mÉëxiÉÉæÌiÉ, rÉÉÌlÉ aÉÉiÉÑÇ iÉålÉ iÉÉsÉ-sÉrÉrÉÉåUÌmÉ ÌlÉSåïzÉÉå aÉÏiÉÉliÉå MüÉå¸MåüwÉÑ S¨ÉÈ. LiÉåwÉÑ aÉÏiÉåwÉÑ mÉëjÉqÉÇ aÉÏiÉÇ uÉÉhÉÏ-uÉlSlÉÉiqÉMüqÉÎxiÉ, βiÉÏrÉÇ cÉ pÉÉUiÉqÉÉiÉÑuÉïlSlÉ-mÉUqÉÉxiÉå βiÉÏrÉxrÉ aÉÏiÉxrÉ zÉÏwÉïMÇü qÉÉiÉ×aÉÏÌiÉMüÉ uɨÉïiÉå. AÎxqÉlÉç aÉÏiÉå qÉÉiÉ×-zÉoSxrÉ mÉërÉÉåaÉÉå ÌuÉÌWûiÉÈ MüÌuÉlÉÉ, rÉjÉÉ LMü-qÉÉiÉÑÈ xÉÑiÉÉÈ xÉuÉåï pÉëÉiÉ×xÉÉqrÉÇ xÉiM×üiÉqÉç, ÌuÉeÉrÉiÉÉÇ lÉÉå uÉlSlÉÏrÉÇ xÉÑlSUÇ kÉÉqÉÉqÉ×iÉqÉç, pÉurÉpÉÑuÉlÉÇ pÉÉUiÉqÉç”. qÉlrÉå aÉëljÉxrÉ lÉÉqÉMüUhÉå βiÉÏrÉÉ aÉÏÌiÉMæüuÉ WåûiÉÑÈ. mÉÑlÉ¶É aÉÏÌiÉMüÉ qÉɧÉÉcNûlSÉåÍpÉÈ mÉëhÉÏiÉÉ CrÉqÉÌmÉ urÉgeÉlÉÉ pÉuÉÌiÉ. aÉÏÌiÉMüÉxÉÑ pÉÉUiÉ-aÉÉæUuÉÇ, lÉÉUÏ-qÉÌWûqÉÉ, §rÉqoÉMü-rÉeÉlÉÇ, aÉÉrɧÉÏ-aÉÉlÉÇ MüsÉÉMüÉU-mÉëUÉåcÉlÉÉ CirÉåiÉå pÉÉuÉÉÈ xÉɤÉÉiMü¨ÉÑïÇ zÉYrÉliÉå.

- QûûÉ. UqÉÉMüÉliÉ-zÉÑYsÉÈ ( mÉëkÉÉlÉ-xÉqmÉÉSMüÈ, AuÉÉïcÉÏlÉxÉÇxM×üiÉqÉç, ÌSssÉÏ)

***

No comments: